Väkivallattomuuden muotoja

Kaj Raninen

Kaj Raninen on uurastanut jo neljännesvuosisadan Aseistakieltäytyjäliitossa sotimisen, sotiin valmistautumisen ja militarismin vastustamiseksi kaikissa sen muodoissa.

Vuonna 1974 perustettiin Suomen siviilipalvelusmiesliitto, jonka nykyinen nimi Aseistakieltäytyjäliitto ja sen lyhenne AKL otettiin käyttöön vuonna 1987. Siviilipalvelusmiesliitto syntyi tarpeeseen perustaa oma järjestö ajamaan siviilipalvelusta suorittavien etuja. Sitä ennen työ siviilipalveluksen eteen oli tehty lähinnä Sadankomitean puitteissa.

Aseistakieltäytyjäliitolla on tällä hetkellä jäseniä noin 1 300. Suurimmillaan määrä on ollut 1980-luvun lopulla, mutta siinä ei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut. Suurin osa jäsenistä on nuoria aikuisia 18 ja 30 ikävuoden välissä. Liitolla on myös muutama sata vähän varttuneempaa ”ikuisuusjäsentä”, joista suurin osa on sivarin 1970- tai 80-luvulla suorittaneita, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua siitä alkaen.

Aseistakieltäytyjäliitolla on tällä hetkellä jäseniä on noin 1300. Suurimmillaan määrä on ollut 1980-luvun lopulla mutta siinä ei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut. Suurin osa jäsenistä on nuoria aikuisia 18- ja 30-ikävuoden välissä. Liitolla on myös muutama sata vähän varttuneempaa ”ikuisuusjäsentä”, joista suurin osa on sivarin 1970- tai 80-luvulla suorittaneita, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua siitä alkaen.

Yksi järjestön kantavista voimista, Kaj Raninen, päätyi mukaan AKL:n toimintaan vuonna 1992 oman totaalikieltäytymisensä kautta. ”Eli otin järjestöön yhteyttä saadakseni neuvoja kieltäytymistä varten, kieltäytymisprosessin aikana järjestettiin tukikampanja ja sen jälkeen päädyin sitten mukaan ensin vapaaehtoisena ja vähän myöhemmin työntekijänä. Sen jälkeen olenkin ollut mukana koko ajan, välillä palkattuna osa-aikaisena työntekijänä, välillä vapaaehtoisena.”

Ranisen toimenkuva, kuten pienissä järjestöissä usein, on laaja. Virallisesti hän vastaa taloudenhoidosta ja osittain neuvonnasta, mutta näiden lisäksi hän osallistuu tiedottamiseen, kampanjoihin ja projekteihin, tapahtumien järjestämiseen ja lausuntojen kirjoittamiseen.

Järjestön varsinaisesta pyörittämisestä vastaa pienehkö noin 10-15 ihmisen joukko. Erilaisia kampanjoita ja projekteja, kuten Ruokaa ei aseita- ja kulttuuritoiminta, toteuttamassa on huomattavasti suurempi joukko ihmisiä. Vuoden aikana järjestön eri projektien toteuttamiseen osallistuu satakunta ihmistä.

Tavoitteena asevelvollisuuden lakkauttaminen

Järjestön toiminta perustuu Ware Resisters´ Internationalin tunnuslauseeseen: ”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt vastustaa kaikkea sotaa ja toimia kaikkien sotien syiden poistamiseksi.”

AKL:ssä toimii tämän tunnuslauseen toteuttamiseksi käytännössä; sotimisen, sotiin valmistautumisen ja militarismin vastustamisen kaikissa sen muodoissa sekä väkivallattomien menetelmien edistämisen.

Tällä hetkellä AKL:ssä ajankohtainen asia on asevelvollisuuden lakkauttaminen. ”Todennäköisin tie ulos siitä olisi kaikkia sukupuolesta riippumatta samalla lailla kohteleva vapaaehtoinen järjestelmä. Eli armeijaan menevät ne joita asia kiinnostaa, ja muut eivät joudu sen kanssa enempää tekemisiin”, Kaj Raninen kertoo. Hän nostaa esimerkiksi Norjan järjestelmän, jota kutsutaan ”sukupuolineutraaliksi asevelvollisuudeksi”, joka perustuu todellisuudessa vapaaehtoisuuteen eikä suurin osa asevelvollisuusikäisistä osallistu edes kutsuntatilaisuuteen.

”Viime aikoina on uutisoitu asevelvollisuuden palauttamisesta Ruotsiin, mutta todellisuudessa sinnekin ollaan palauttamassa Norjan kaltaista, tosiasiassa vapaaehtoista järjestelmää. Asevelvollisuuden lakkauttamisen myötä päästä tietysti eroon myös pakolliseen siviilipalvelukseen sisältyvistä ongelmista sekä totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista.”

Raninen muistuttaa, ettei asevelvollisuuden lakkauttaminen ei tietenkään itsessään merkitse yhteiskunnan demilitaroitumista. Se katkaisee hänen mukaansa kuitenkin perinteen, jossa jokainen valtion mieheksi määrittelemä kuuluu järjestelmään jonka kautta armeijalaitos luodaan ja on tätä kautta osa suomalaista militarismia. ”Tämän kytkennän purkaminen on erittäin tärkeää.”
Asevelvollisuuden lisäksi olennaista tällä hetkellä on tietysti Euroopan kiristynyt tilanne, Raninen huomauttaa. ”Suomen tapa vastata siihen lisäämällä asevarustelua, militarisoimalla ja tiivistämällä sotilaallisia yhteyksiä Natoon ja sen jäsenmaihin on erittäin huolestuttava ja omiaan lisäämään jännitystä sen purkamisen sijasta.”

Päivittäista neuvontaa ja oikeusaupua

Järjestön perustamisen aikoihin ja siitä aina 1990-luvulla saakka miehiä koskeva asevelvollisuus nähtiin Suomessa laajalti itsestäänselvyytenä. AKL ei silloinkaan ollut samaa mieltä, mutta käytännössä toiminta luonnollisesti keskittyi ensisijaisesti siihen, että niiden asema, jotka eivät armeijaa halua käydä, on asevelvollisuusjärjestelmän sisällä mahdollisimman hyvä.

”Siksipä toiminnan tärkeimpiä muotoja olivat pyrkimykset siviilipalveluslain parantamiseen, totaalikieltäytyjien tukeminen ja aseistakieltäytymisestä tiedottaminen. Nämä ovat toki edelleen tärkeitä asioita, mutta nykyään kun asevelvollisuuden tulevaisuus on avoin kysymys, olennaista on myös hahmottaa tapoja miten siitä päästään mahdollisimman kivuttomasti eroon”, Kaj Raninen miettii.

Kaiken kaikkiaan järjestön toiminta on laaja-alaistunut koko sen olemassaolon ajan. Jo 1980-luvulla totaalikieltäytyminen ja reservinkieltäytyminen sisällytettiin siihen siviilipalveluksen rinnalle. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana myös aseistakieltäytymiseen suoraan liittymätön toiminta on lisääntynyt.

”Tässä oli kai taustalla ajatus, että pelkästään aseistakieltäytyminen ei riitä militarismin vastustamiseksi. Siinä kun on kuitenkin pohjimmiltaan kysymys reaktiivisesta toiminnasta, vastauksesta valtion osalle kansalaisista asettamaan pakkoon. Ja rauhaa ja väkivallattomuutta edistettäessä on tarvetta olla myös proaktiivinen.”

”Näkymättömästä työstä keskeistä on tarjoamamme neuvonta, jota annamme sekä sivareille, totaalikieltäytyjille, palveluksesta vapautusta hakeville ja reservinkieltäytyjille. Kysyjiä tulee päivittäin. Asevelvollisuus aiheuttaa tavalla tai toisella joka vuosi ongelmia suurelle määrälle ihmisiä, ja on tärkeää että pystymme auttamaan ainakin osaa heistä.”

Aseistakieltäytyjille liitto antaa siis neuvontaa ja oikeusapua, se tiedottaa asiasta eri tavoilla, pitää koulutusjaksolla oleville sivareille luentoja Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä ja pyrkii vaikuttamaan asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Suomessa että kansainvälisten ihmisoikeuselinten kautta.

”Tiedostustyötä tehdään tietysti nykyään paljon myös sosiaalisessa mediassa, julkaisemme Antimilitaristi-lehteä ja kesällä pidämme infopöytää erilaisissa kesätapahtumissa. Osallistumme asevelvollisuutta ja militarismia koskavaan julkiseen keskusteluun tuoden omaa näkökantaamme esiin.”

Mielenosoitusten järjestäminen ja niihin osallistuminen on sille myös tärkeä toimintamuoto.

”Kesäisin järjestämme kansainvälisen Ruokaa ei aseita -työleirin, jonka yhteydessä Helsingissä järjestetään useita REA-tapahtumia lyhyen ajan sisällä. Koulutustoimintaa on myös noiden sivariluentojen lisäksi, esimerkiksi hiljattain käynnistyi väkivallatonta toimintaa yhteiskunnallisen muutoksen välineenä käsittelevä opintopiiri. Ja yksi perinteikäs toiminnan muoto on tietysti jo yli 20 vuotta jatkuneet Rauhanasemalla järjestettävät punkkeikat.”

Tarjolla toisenlaisia mielipiteitä

AKL:lle tärkeitä toimintamuotoja ovat myös kutsuntakampanja ja mielenosoitusmatkat. ”Ensimmäisiä kertoja kutsuntakampanjoita järjestettiin jo 1960-luvun alkupuolella. Toiminnan perusmuoto on ollut koko ajan sama: jaetaan kutsuntapaikkojen edessä aseistakieltäytymisvaihtoehdoista kertovia lentolehtisiä. Sen merkitys on kuitenkin ehkä jossain määrin muuttunut: 50 vuotta sitten tietoa aiheesta ei virallisista lähteistä yksinkertaisesti ollut saatavilla. 25 vuotta sitten sitä jo oli, mutta viranomaiset eivät levittäneet sitä aktiivisesti, eli esimerkiksi siviilipalveluksesta sai informaatiota jos tiesi mikä viranomainen vastaa sen järjestämisestä”, Kaj Raninen taustoittaa.

”Internetaikana tietoa on sinänsä saatavilla, mutta kaikki eivät siihen törmää ja lisäksi on tärkeää, että toisenkinlainen mielipide on esillä silloin kun miehenalut joutuvat ensimmäistä kertaa tekemisiin armeijalaitoksen ja asevelvollisuuden kanssa. Lennäkkien jakaminen on siis edelleen hyvin olennaista.”

Kampanjaa on laajennettu pikkuhiljaa, ja viime vuosina on järjestetty eri paikkakunnilla lepokutsunnat nimisiä vastatapahtumia kutsuntojen aikaan, lähetty kirjeitä osalle kutsuntavelvollisista ja toimittu kampanjan tiimoilta myös sosiaalisessa mediassa. ”Kutsuntakampanja jatkuu varmaan eri muodoissa niin kauan kuin kutsunnatkin.”

AKL tekee myös bussiretkiä ulkomaille. Milloin nämä alkoivat ja miten Raninen näkee ne osana liiton toimintaa? ”Ensimmäinen matka oli vuonna 1999. Tuolloin kohteena oli Haagista Brysseliin suuntautunut ydinaseriisuntaa vastustava vastainen kävely. Sen jälkeen ulkomaanmatkoja on ollut lähes vuosittain, joskus bussilla, joskus jollain pienemmällä kulkuvälineellä.”

Raninen näkee tämän toiminnan olennaisena osana järjestön toimintaa. ”Ne ovat konkreettista yhteistyötä eri maiden antimilitaristien välillä. Niiden avulla on luotu kontakteja ja saatu uusia ihmisiä mukaan myös muuhun toimintaan. Suomalaisosallistumisen avulla matkojen kohteena olleille tapahtumille on saatu huomiota myös Suomessa. Lisäksi ne on tavallisesti aika hauskoja ja palkitsevia tapahtumia, mikä on sekin tärkeää motivaation ylläpitämiseksi.”

”Mutta ennen kaikkea noiden retkien kohteet ovat tärkeitä tapahtumia. Esimerkiksi Belgiassa joukkotunkeutumiset Kleine Brogelin ydinasetukikohtaan 1990-luvun lopulla ja viime vuosikymmenellä nostivat aikaisemmin täysin vaietun asian – ydinaseiden sijoittamisen maahan – esille poliittiseen keskusteluun sekä Belgiassa että muuallakin. Ensi kesänä olemme menossa Skotlantiin, jossa ydinaseiden vastaisuus on laajaa ja asia erittäin ajankohtainen Britannian hallituksen päätettyä viime vuonna uudistaa maan ydinaseistuksen.”

Ei kumarreta ketään

Mikä on pitänyt Kaj Ranisen mukana AKL:n toiminnassa jo neljännesvuosisadan?

”AKL:lla on toiminnassaan joku omanlaisensa lähtökohta epämuodollisen aktivistitoiminnan ja perinteisemmän kansalaisjärjestötyön välimaastossa, ja se on aika kiehtovaa. Eli me ei todellakaan kumarreta ketään, pystytään tekemään asioita aika vapaasti niin kuin hyväksi näemme eikä olla sidottuja tiettyihin rutiineihin. Silti meillä on toiminta-alaltamme aika laajaa asiantuntemusta ja pystymme ainakin jossain määrin vaikuttamaan asioihin käytännössäkin.”

”Ehkä nuo ulkomaanmatkat on olleet henkilökohtaiselta kannalta antoisin osa tätä toimintaa”, hän miettii.

© Teksti: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot / Kuva: Noora Ojala

81 Comment

 1. Cialis generic http://cialisvipsale.com/

  You said it perfectly.!

 2. Buy viagra online http://viagravipsale.com/

  Superb forum posts. Appreciate it.

 3. Cialis great britain http://cialisyoues.com/

  Excellent write ups. With thanks!

 4. Viagra levitra http://rldta.com/

  Incredible a good deal of very good facts!

 5. Purchasing cialis on the internet http://kawanboni.com/

  Wow many of amazing material.

 6. Cialis 5 mg funziona http://cialisvonline.com/

  Regards, Plenty of posts.

 7. Viagra pills http://viagravonline.com/

  Nicely put. Regards!

 8. cialis vs viagra http://cialisvus.com/

  Cheers, I like it.

 9. buy cialis online http://cialisbuys.com/

  Wonderful material. Thanks.

 10. cialis uk http://cialisonl.com/

  Truly a lot of helpful advice!

 11. write a paper for me http://gsgfsdgfdhjhjhj.com/

  Really lots of superb knowledge.

 12. viagra vs cialis http://cialisees.com/

  Appreciate it, Plenty of content!

 13. cialis generika http://cialisky.com/

  Truly quite a lot of useful tips!

 14. cialis for sale http://cialisiv.com/

  Kudos! Quite a lot of write ups!

 15. Google says:

  Google

  Check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use.

 16. How to do Kegel Exercises Properly to Tighten the Vagina

  […]the time to study or stop by the content material or web pages we’ve linked to below the[…]

 17. Dominatrix Toys

  […]Here are a number of the web sites we suggest for our visitors[…]

 18. Giant Dildos

  […]please take a look at the web sites we follow, like this a single, because it represents our picks from the web[…]

 19. نيك says:

  نيك

  […]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 20. How to Use a Suction Cup Dildo

  […]we came across a cool site that you may possibly appreciate. Take a appear in the event you want[…]

 21. mp3 music download

  […]we prefer to honor many other internet web pages on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 22. برنامج

  […]one of our visitors recently advised the following website[…]

 23. adamandeve penis pump

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to simply because we believe they are really worth visiting[…]

 24. how to use a neon luv touch bullet

  […]very handful of web-sites that happen to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 25. jiggle balls

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are actually really worth a go by, so have a look[…]

 26. g spot stimulator

  […]we came across a cool web site which you could possibly enjoy. Take a search in case you want[…]

 27. strap-on harness with 6″ cock

  […]Here is a superb Weblog You may Uncover Exciting that we Encourage You[…]

 28. penis extenders toys

  […]one of our guests recently suggested the following website[…]

 29. huge sex toy

  […]we like to honor several other internet web-sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 30. butterfly kiss adam n eve

  […]the time to read or stop by the subject material or sites we’ve linked to below the[…]

 31. sex xlxx says:

  sex xlxx

  […]check below, are some completely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 32. website development company in dehradun

  […]just beneath, are quite a few completely not connected web-sites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[…]

 33. bazooka sour straws eliquid

  […]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

 34. Ear Reshaping Surgery

  […]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are essentially worth a go as a result of, so have a look[…]

 35. Money making websites

  […]below you will obtain the link to some websites that we feel you’ll want to visit[…]

 36. app download for pc

  […]below you will locate the link to some web pages that we assume you ought to visit[…]

 37. buy probiotics for dogs

  […]please pay a visit to the web sites we follow, which includes this 1, because it represents our picks through the web[…]

 38. Philly Food

  […]we like to honor numerous other world wide web internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 39. cancun transfers

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I love but don’t get a whole lot of link enjoy from[…]

 40. Latest Magnus Abe news

  […]the time to read or visit the subject material or web sites we’ve linked to below the[…]

 41. bondsman says:

  bondsman

  […]very few web-sites that happen to be in depth below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 42. app pc download for windows

  […]Here are a number of the web-sites we advocate for our visitors[…]

 43. we buy junk cars

  […]please visit the web pages we comply with, which includes this a single, as it represents our picks in the web[…]

 44. escape room παιδικα παρτυ

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get lots of link really like from[…]

 45. pc games free download for windows 7

  […]please go to the internet sites we adhere to, including this 1, because it represents our picks through the web[…]

 46. farm supplies

  […]Every once inside a while we decide on blogs that we study. Listed beneath are the most current web-sites that we select […]

 47. pc games full version download

  […]one of our guests lately encouraged the following website[…]

 48. Abraaj says:

  Abraaj

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 49. games for windows pc download

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I really like but do not get a great deal of link appreciate from[…]

 50. electric bike

  […]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

 51. Cream with snow algae.

  […]we like to honor many other net sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 52. hosting says:

  hosting

  […]one of our visitors just lately suggested the following website[…]

 53. شركة تطوير المواقع الالكترونية

  […]Every as soon as inside a whilst we opt for blogs that we read. Listed below would be the latest web pages that we choose […]

 54. buy hoverboard

  […]Every once inside a though we decide on blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web sites that we decide on […]

 55. vibrator for lesbian partner

  […]we came across a cool web page which you could possibly love. Take a look if you want[…]

 56. sex swing says:

  sex swing

  […]below you will uncover the link to some sites that we consider you must visit[…]

 57. تركيب المصاعد الكهربائية دمشق سوريا

  […]the time to read or stop by the subject material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

 58. Lesbians Long Dildo

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a whole lot of link like from[…]

 59. app download for pc

  […]one of our visitors recently recommended the following website[…]

 60. where to buy phenq

  […]we came across a cool site that you just could appreciate. Take a search in case you want[…]

 61. buy hoverboard

  […]Every after inside a even though we pick out blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web sites that we decide on […]

 62. software download for pc

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I like but do not get quite a bit of link appreciate from[…]

 63. free download for windows 8

  […]we came across a cool web site that you simply might get pleasure from. Take a look should you want[…]

 64. software download for windows 8

  […]the time to read or go to the content material or web-sites we’ve linked to beneath the[…]

 65. plum concrete

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we believe they may be worth visiting[…]

 66. seo service

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got a lot more problerms as well […]

 67. Vanessa Lunnon

  […]usually posts some very intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 68. طريقة اجهاض الجنين في البيت

  […]one of our visitors just lately encouraged the following website[…]

 69. free phone cases

  […]just beneath, are several completely not related web pages to ours, nevertheless, they may be certainly worth going over[…]

 70. IT Support Michigan

  […]we came across a cool web site that you just may well appreciate. Take a appear for those who want[…]

 71. phone number

  […]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 72. اخبار الحق والضلال

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 73. office 365 kaina

  […]Every the moment inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath are the newest web-sites that we choose […]

 74. high performance

  […]always a major fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a great deal of link really like from[…]

 75. online stock trading

  […]The information and facts talked about in the report are a number of the most beneficial accessible […]

 76. investing says:

  investing

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 77. Prijs vergelijken

  […]we like to honor numerous other net websites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 78. fishing gifts

  […]Here is a superb Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[…]

 79. hulu cards email delivery

  […]that would be the end of this write-up. Here you’ll obtain some internet sites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 80. Amazon Mentor

  […]very couple of web-sites that occur to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 81. denver limo airport

  […]below you will come across the link to some web pages that we think you’ll want to visit[…]

Comments are closed.