Väkivallattomuuden muotoja

Kaj Raninen

Kaj Raninen on uurastanut jo neljännesvuosisadan Aseistakieltäytyjäliitossa sotimisen, sotiin valmistautumisen ja militarismin vastustamiseksi kaikissa sen muodoissa.

Vuonna 1974 perustettiin Suomen siviilipalvelusmiesliitto, jonka nykyinen nimi Aseistakieltäytyjäliitto ja sen lyhenne AKL otettiin käyttöön vuonna 1987. Siviilipalvelusmiesliitto syntyi tarpeeseen perustaa oma järjestö ajamaan siviilipalvelusta suorittavien etuja. Sitä ennen työ siviilipalveluksen eteen oli tehty lähinnä Sadankomitean puitteissa.

Aseistakieltäytyjäliitolla on tällä hetkellä jäseniä noin 1 300. Suurimmillaan määrä on ollut 1980-luvun lopulla, mutta siinä ei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut. Suurin osa jäsenistä on nuoria aikuisia 18 ja 30 ikävuoden välissä. Liitolla on myös muutama sata vähän varttuneempaa ”ikuisuusjäsentä”, joista suurin osa on sivarin 1970- tai 80-luvulla suorittaneita, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua siitä alkaen.

Aseistakieltäytyjäliitolla on tällä hetkellä jäseniä on noin 1300. Suurimmillaan määrä on ollut 1980-luvun lopulla mutta siinä ei kovin suuria muutoksia ole tapahtunut. Suurin osa jäsenistä on nuoria aikuisia 18- ja 30-ikävuoden välissä. Liitolla on myös muutama sata vähän varttuneempaa ”ikuisuusjäsentä”, joista suurin osa on sivarin 1970- tai 80-luvulla suorittaneita, jotka ovat maksaneet jäsenmaksua siitä alkaen.

Yksi järjestön kantavista voimista, Kaj Raninen, päätyi mukaan AKL:n toimintaan vuonna 1992 oman totaalikieltäytymisensä kautta. ”Eli otin järjestöön yhteyttä saadakseni neuvoja kieltäytymistä varten, kieltäytymisprosessin aikana järjestettiin tukikampanja ja sen jälkeen päädyin sitten mukaan ensin vapaaehtoisena ja vähän myöhemmin työntekijänä. Sen jälkeen olenkin ollut mukana koko ajan, välillä palkattuna osa-aikaisena työntekijänä, välillä vapaaehtoisena.”

Ranisen toimenkuva, kuten pienissä järjestöissä usein, on laaja. Virallisesti hän vastaa taloudenhoidosta ja osittain neuvonnasta, mutta näiden lisäksi hän osallistuu tiedottamiseen, kampanjoihin ja projekteihin, tapahtumien järjestämiseen ja lausuntojen kirjoittamiseen.

Järjestön varsinaisesta pyörittämisestä vastaa pienehkö noin 10-15 ihmisen joukko. Erilaisia kampanjoita ja projekteja, kuten Ruokaa ei aseita- ja kulttuuritoiminta, toteuttamassa on huomattavasti suurempi joukko ihmisiä. Vuoden aikana järjestön eri projektien toteuttamiseen osallistuu satakunta ihmistä.

Tavoitteena asevelvollisuuden lakkauttaminen

Järjestön toiminta perustuu Ware Resisters´ Internationalin tunnuslauseeseen: ”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt vastustaa kaikkea sotaa ja toimia kaikkien sotien syiden poistamiseksi.”

AKL:ssä toimii tämän tunnuslauseen toteuttamiseksi käytännössä; sotimisen, sotiin valmistautumisen ja militarismin vastustamisen kaikissa sen muodoissa sekä väkivallattomien menetelmien edistämisen.

Tällä hetkellä AKL:ssä ajankohtainen asia on asevelvollisuuden lakkauttaminen. ”Todennäköisin tie ulos siitä olisi kaikkia sukupuolesta riippumatta samalla lailla kohteleva vapaaehtoinen järjestelmä. Eli armeijaan menevät ne joita asia kiinnostaa, ja muut eivät joudu sen kanssa enempää tekemisiin”, Kaj Raninen kertoo. Hän nostaa esimerkiksi Norjan järjestelmän, jota kutsutaan ”sukupuolineutraaliksi asevelvollisuudeksi”, joka perustuu todellisuudessa vapaaehtoisuuteen eikä suurin osa asevelvollisuusikäisistä osallistu edes kutsuntatilaisuuteen.

”Viime aikoina on uutisoitu asevelvollisuuden palauttamisesta Ruotsiin, mutta todellisuudessa sinnekin ollaan palauttamassa Norjan kaltaista, tosiasiassa vapaaehtoista järjestelmää. Asevelvollisuuden lakkauttamisen myötä päästä tietysti eroon myös pakolliseen siviilipalvelukseen sisältyvistä ongelmista sekä totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista.”

Raninen muistuttaa, ettei asevelvollisuuden lakkauttaminen ei tietenkään itsessään merkitse yhteiskunnan demilitaroitumista. Se katkaisee hänen mukaansa kuitenkin perinteen, jossa jokainen valtion mieheksi määrittelemä kuuluu järjestelmään jonka kautta armeijalaitos luodaan ja on tätä kautta osa suomalaista militarismia. ”Tämän kytkennän purkaminen on erittäin tärkeää.”
Asevelvollisuuden lisäksi olennaista tällä hetkellä on tietysti Euroopan kiristynyt tilanne, Raninen huomauttaa. ”Suomen tapa vastata siihen lisäämällä asevarustelua, militarisoimalla ja tiivistämällä sotilaallisia yhteyksiä Natoon ja sen jäsenmaihin on erittäin huolestuttava ja omiaan lisäämään jännitystä sen purkamisen sijasta.”

Päivittäista neuvontaa ja oikeusaupua

Järjestön perustamisen aikoihin ja siitä aina 1990-luvulla saakka miehiä koskeva asevelvollisuus nähtiin Suomessa laajalti itsestäänselvyytenä. AKL ei silloinkaan ollut samaa mieltä, mutta käytännössä toiminta luonnollisesti keskittyi ensisijaisesti siihen, että niiden asema, jotka eivät armeijaa halua käydä, on asevelvollisuusjärjestelmän sisällä mahdollisimman hyvä.

”Siksipä toiminnan tärkeimpiä muotoja olivat pyrkimykset siviilipalveluslain parantamiseen, totaalikieltäytyjien tukeminen ja aseistakieltäytymisestä tiedottaminen. Nämä ovat toki edelleen tärkeitä asioita, mutta nykyään kun asevelvollisuuden tulevaisuus on avoin kysymys, olennaista on myös hahmottaa tapoja miten siitä päästään mahdollisimman kivuttomasti eroon”, Kaj Raninen miettii.

Kaiken kaikkiaan järjestön toiminta on laaja-alaistunut koko sen olemassaolon ajan. Jo 1980-luvulla totaalikieltäytyminen ja reservinkieltäytyminen sisällytettiin siihen siviilipalveluksen rinnalle. Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana myös aseistakieltäytymiseen suoraan liittymätön toiminta on lisääntynyt.

”Tässä oli kai taustalla ajatus, että pelkästään aseistakieltäytyminen ei riitä militarismin vastustamiseksi. Siinä kun on kuitenkin pohjimmiltaan kysymys reaktiivisesta toiminnasta, vastauksesta valtion osalle kansalaisista asettamaan pakkoon. Ja rauhaa ja väkivallattomuutta edistettäessä on tarvetta olla myös proaktiivinen.”

”Näkymättömästä työstä keskeistä on tarjoamamme neuvonta, jota annamme sekä sivareille, totaalikieltäytyjille, palveluksesta vapautusta hakeville ja reservinkieltäytyjille. Kysyjiä tulee päivittäin. Asevelvollisuus aiheuttaa tavalla tai toisella joka vuosi ongelmia suurelle määrälle ihmisiä, ja on tärkeää että pystymme auttamaan ainakin osaa heistä.”

Aseistakieltäytyjille liitto antaa siis neuvontaa ja oikeusapua, se tiedottaa asiasta eri tavoilla, pitää koulutusjaksolla oleville sivareille luentoja Siviilipalveluskeskuksessa Lapinjärvellä ja pyrkii vaikuttamaan asiaa koskevaan lainsäädäntöön sekä Suomessa että kansainvälisten ihmisoikeuselinten kautta.

”Tiedostustyötä tehdään tietysti nykyään paljon myös sosiaalisessa mediassa, julkaisemme Antimilitaristi-lehteä ja kesällä pidämme infopöytää erilaisissa kesätapahtumissa. Osallistumme asevelvollisuutta ja militarismia koskavaan julkiseen keskusteluun tuoden omaa näkökantaamme esiin.”

Mielenosoitusten järjestäminen ja niihin osallistuminen on sille myös tärkeä toimintamuoto.

”Kesäisin järjestämme kansainvälisen Ruokaa ei aseita -työleirin, jonka yhteydessä Helsingissä järjestetään useita REA-tapahtumia lyhyen ajan sisällä. Koulutustoimintaa on myös noiden sivariluentojen lisäksi, esimerkiksi hiljattain käynnistyi väkivallatonta toimintaa yhteiskunnallisen muutoksen välineenä käsittelevä opintopiiri. Ja yksi perinteikäs toiminnan muoto on tietysti jo yli 20 vuotta jatkuneet Rauhanasemalla järjestettävät punkkeikat.”

Tarjolla toisenlaisia mielipiteitä

AKL:lle tärkeitä toimintamuotoja ovat myös kutsuntakampanja ja mielenosoitusmatkat. ”Ensimmäisiä kertoja kutsuntakampanjoita järjestettiin jo 1960-luvun alkupuolella. Toiminnan perusmuoto on ollut koko ajan sama: jaetaan kutsuntapaikkojen edessä aseistakieltäytymisvaihtoehdoista kertovia lentolehtisiä. Sen merkitys on kuitenkin ehkä jossain määrin muuttunut: 50 vuotta sitten tietoa aiheesta ei virallisista lähteistä yksinkertaisesti ollut saatavilla. 25 vuotta sitten sitä jo oli, mutta viranomaiset eivät levittäneet sitä aktiivisesti, eli esimerkiksi siviilipalveluksesta sai informaatiota jos tiesi mikä viranomainen vastaa sen järjestämisestä”, Kaj Raninen taustoittaa.

”Internetaikana tietoa on sinänsä saatavilla, mutta kaikki eivät siihen törmää ja lisäksi on tärkeää, että toisenkinlainen mielipide on esillä silloin kun miehenalut joutuvat ensimmäistä kertaa tekemisiin armeijalaitoksen ja asevelvollisuuden kanssa. Lennäkkien jakaminen on siis edelleen hyvin olennaista.”

Kampanjaa on laajennettu pikkuhiljaa, ja viime vuosina on järjestetty eri paikkakunnilla lepokutsunnat nimisiä vastatapahtumia kutsuntojen aikaan, lähetty kirjeitä osalle kutsuntavelvollisista ja toimittu kampanjan tiimoilta myös sosiaalisessa mediassa. ”Kutsuntakampanja jatkuu varmaan eri muodoissa niin kauan kuin kutsunnatkin.”

AKL tekee myös bussiretkiä ulkomaille. Milloin nämä alkoivat ja miten Raninen näkee ne osana liiton toimintaa? ”Ensimmäinen matka oli vuonna 1999. Tuolloin kohteena oli Haagista Brysseliin suuntautunut ydinaseriisuntaa vastustava vastainen kävely. Sen jälkeen ulkomaanmatkoja on ollut lähes vuosittain, joskus bussilla, joskus jollain pienemmällä kulkuvälineellä.”

Raninen näkee tämän toiminnan olennaisena osana järjestön toimintaa. ”Ne ovat konkreettista yhteistyötä eri maiden antimilitaristien välillä. Niiden avulla on luotu kontakteja ja saatu uusia ihmisiä mukaan myös muuhun toimintaan. Suomalaisosallistumisen avulla matkojen kohteena olleille tapahtumille on saatu huomiota myös Suomessa. Lisäksi ne on tavallisesti aika hauskoja ja palkitsevia tapahtumia, mikä on sekin tärkeää motivaation ylläpitämiseksi.”

”Mutta ennen kaikkea noiden retkien kohteet ovat tärkeitä tapahtumia. Esimerkiksi Belgiassa joukkotunkeutumiset Kleine Brogelin ydinasetukikohtaan 1990-luvun lopulla ja viime vuosikymmenellä nostivat aikaisemmin täysin vaietun asian – ydinaseiden sijoittamisen maahan – esille poliittiseen keskusteluun sekä Belgiassa että muuallakin. Ensi kesänä olemme menossa Skotlantiin, jossa ydinaseiden vastaisuus on laajaa ja asia erittäin ajankohtainen Britannian hallituksen päätettyä viime vuonna uudistaa maan ydinaseistuksen.”

Ei kumarreta ketään

Mikä on pitänyt Kaj Ranisen mukana AKL:n toiminnassa jo neljännesvuosisadan?

”AKL:lla on toiminnassaan joku omanlaisensa lähtökohta epämuodollisen aktivistitoiminnan ja perinteisemmän kansalaisjärjestötyön välimaastossa, ja se on aika kiehtovaa. Eli me ei todellakaan kumarreta ketään, pystytään tekemään asioita aika vapaasti niin kuin hyväksi näemme eikä olla sidottuja tiettyihin rutiineihin. Silti meillä on toiminta-alaltamme aika laajaa asiantuntemusta ja pystymme ainakin jossain määrin vaikuttamaan asioihin käytännössäkin.”

”Ehkä nuo ulkomaanmatkat on olleet henkilökohtaiselta kannalta antoisin osa tätä toimintaa”, hän miettii.

© Teksti: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot / Kuva: Noora Ojala

270 Comment

 1. Cialis generic http://cialisvipsale.com/

  You said it perfectly.!

 2. Buy viagra online http://viagravipsale.com/

  Superb forum posts. Appreciate it.

 3. Cialis great britain http://cialisyoues.com/

  Excellent write ups. With thanks!

 4. Viagra levitra http://rldta.com/

  Incredible a good deal of very good facts!

 5. Purchasing cialis on the internet http://kawanboni.com/

  Wow many of amazing material.

 6. Cialis 5 mg funziona http://cialisvonline.com/

  Regards, Plenty of posts.

 7. Viagra pills http://viagravonline.com/

  Nicely put. Regards!

 8. cialis vs viagra http://cialisvus.com/

  Cheers, I like it.

 9. buy cialis online http://cialisbuys.com/

  Wonderful material. Thanks.

 10. cialis uk http://cialisonl.com/

  Truly a lot of helpful advice!

 11. write a paper for me http://gsgfsdgfdhjhjhj.com/

  Really lots of superb knowledge.

 12. viagra vs cialis http://cialisees.com/

  Appreciate it, Plenty of content!

 13. cialis generika http://cialisky.com/

  Truly quite a lot of useful tips!

 14. cialis for sale http://cialisiv.com/

  Kudos! Quite a lot of write ups!

 15. Google says:

  Google

  Check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use.

 16. How to do Kegel Exercises Properly to Tighten the Vagina

  […]the time to study or stop by the content material or web pages we’ve linked to below the[…]

 17. Dominatrix Toys

  […]Here are a number of the web sites we suggest for our visitors[…]

 18. Giant Dildos

  […]please take a look at the web sites we follow, like this a single, because it represents our picks from the web[…]

 19. نيك says:

  نيك

  […]usually posts some incredibly interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 20. How to Use a Suction Cup Dildo

  […]we came across a cool site that you may possibly appreciate. Take a appear in the event you want[…]

 21. mp3 music download

  […]we prefer to honor many other internet web pages on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 22. برنامج

  […]one of our visitors recently advised the following website[…]

 23. adamandeve penis pump

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to simply because we believe they are really worth visiting[…]

 24. how to use a neon luv touch bullet

  […]very handful of web-sites that happen to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 25. jiggle balls

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they are actually really worth a go by, so have a look[…]

 26. g spot stimulator

  […]we came across a cool web site which you could possibly enjoy. Take a search in case you want[…]

 27. strap-on harness with 6″ cock

  […]Here is a superb Weblog You may Uncover Exciting that we Encourage You[…]

 28. penis extenders toys

  […]one of our guests recently suggested the following website[…]

 29. huge sex toy

  […]we like to honor several other internet web-sites around the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 30. butterfly kiss adam n eve

  […]the time to read or stop by the subject material or sites we’ve linked to below the[…]

 31. sex xlxx says:

  sex xlxx

  […]check below, are some completely unrelated sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 32. website development company in dehradun

  […]just beneath, are quite a few completely not connected web-sites to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[…]

 33. bazooka sour straws eliquid

  […]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

 34. Ear Reshaping Surgery

  […]although websites we backlink to below are considerably not related to ours, we really feel they are essentially worth a go as a result of, so have a look[…]

 35. Money making websites

  […]below you will obtain the link to some websites that we feel you’ll want to visit[…]

 36. app download for pc

  […]below you will locate the link to some web pages that we assume you ought to visit[…]

 37. buy probiotics for dogs

  […]please pay a visit to the web sites we follow, which includes this 1, because it represents our picks through the web[…]

 38. Philly Food

  […]we like to honor numerous other world wide web internet sites on the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 39. cancun transfers

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I love but don’t get a whole lot of link enjoy from[…]

 40. Latest Magnus Abe news

  […]the time to read or visit the subject material or web sites we’ve linked to below the[…]

 41. bondsman says:

  bondsman

  […]very few web-sites that happen to be in depth below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 42. app pc download for windows

  […]Here are a number of the web-sites we advocate for our visitors[…]

 43. we buy junk cars

  […]please visit the web pages we comply with, which includes this a single, as it represents our picks in the web[…]

 44. escape room παιδικα παρτυ

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get lots of link really like from[…]

 45. pc games free download for windows 7

  […]please go to the internet sites we adhere to, including this 1, because it represents our picks through the web[…]

 46. farm supplies

  […]Every once inside a while we decide on blogs that we study. Listed beneath are the most current web-sites that we select […]

 47. pc games full version download

  […]one of our guests lately encouraged the following website[…]

 48. Abraaj says:

  Abraaj

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 49. games for windows pc download

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I really like but do not get a great deal of link appreciate from[…]

 50. electric bike

  […]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you are new to this site[…]

 51. Cream with snow algae.

  […]we like to honor many other net sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 52. hosting says:

  hosting

  […]one of our visitors just lately suggested the following website[…]

 53. شركة تطوير المواقع الالكترونية

  […]Every as soon as inside a whilst we opt for blogs that we read. Listed below would be the latest web pages that we choose […]

 54. buy hoverboard

  […]Every once inside a though we decide on blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web sites that we decide on […]

 55. vibrator for lesbian partner

  […]we came across a cool web page which you could possibly love. Take a look if you want[…]

 56. sex swing says:

  sex swing

  […]below you will uncover the link to some sites that we consider you must visit[…]

 57. تركيب المصاعد الكهربائية دمشق سوريا

  […]the time to read or stop by the subject material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

 58. Lesbians Long Dildo

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but do not get a whole lot of link like from[…]

 59. app download for pc

  […]one of our visitors recently recommended the following website[…]

 60. where to buy phenq

  […]we came across a cool site that you just could appreciate. Take a search in case you want[…]

 61. buy hoverboard

  […]Every after inside a even though we pick out blogs that we read. Listed beneath are the most up-to-date web sites that we decide on […]

 62. software download for pc

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I like but do not get quite a bit of link appreciate from[…]

 63. free download for windows 8

  […]we came across a cool web site that you simply might get pleasure from. Take a look should you want[…]

 64. software download for windows 8

  […]the time to read or go to the content material or web-sites we’ve linked to beneath the[…]

 65. plum concrete

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we believe they may be worth visiting[…]

 66. seo service

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated information, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got a lot more problerms as well […]

 67. Vanessa Lunnon

  […]usually posts some very intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 68. طريقة اجهاض الجنين في البيت

  […]one of our visitors just lately encouraged the following website[…]

 69. free phone cases

  […]just beneath, are several completely not related web pages to ours, nevertheless, they may be certainly worth going over[…]

 70. IT Support Michigan

  […]we came across a cool web site that you just may well appreciate. Take a appear for those who want[…]

 71. phone number

  […]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 72. اخبار الحق والضلال

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 73. office 365 kaina

  […]Every the moment inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath are the newest web-sites that we choose […]

 74. high performance

  […]always a major fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a great deal of link really like from[…]

 75. online stock trading

  […]The information and facts talked about in the report are a number of the most beneficial accessible […]

 76. investing says:

  investing

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 77. Prijs vergelijken

  […]we like to honor numerous other net websites on the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 78. fishing gifts

  […]Here is a superb Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[…]

 79. hulu cards email delivery

  […]that would be the end of this write-up. Here you’ll obtain some internet sites that we feel you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 80. Amazon Mentor

  […]very couple of web-sites that occur to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 81. denver limo airport

  […]below you will come across the link to some web pages that we think you’ll want to visit[…]

 82. FS 19 mods

  […]always a large fan of linking to bloggers that I really like but don’t get lots of link really like from[…]

 83. http://jerseycity-exterminator.com

  […]one of our guests recently proposed the following website[…]

 84. MILF Porn Online

  […]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

 85. repair cracks in ceilings

  […]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 86. yoyomedia says:

  yoyomedia

  […]very few internet sites that occur to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly very well worth checking out[…]

 87. Endless game

  […]we came across a cool website that you simply may enjoy. Take a appear for those who want[…]

 88. how to charge your bunny bright vibrators

  […]we came across a cool web page which you may enjoy. Take a appear for those who want[…]

 89. adam and eve dildos 2018

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 90. music news

  […]just beneath, are many entirely not related websites to ours, even so, they are certainly really worth going over[…]

 91. Malaysian peruvian indian remy Brazilian Hair wigs extensions wholesale quick delivery discount price

  […]the time to study or take a look at the content material or web-sites we have linked to below the[…]

 92. best hotel offers

  […]the time to study or check out the material or web pages we’ve linked to beneath the[…]

 93. Serbian husky expert

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless actually worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got additional problerms also […]

 94. Network Monitoring

  […]The facts mentioned within the post are a few of the ideal out there […]

 95. mp3 says:

  mp3

  […]Every once in a whilst we choose blogs that we read. Listed below are the latest websites that we decide on […]

 96. den rozhdeniya 15 marta

  […]usually posts some very exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 97. djkhan says:

  djkhan

  […]check below, are some entirely unrelated internet websites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 98. online marketing courses with certificates

  […]please pay a visit to the websites we follow, such as this one particular, because it represents our picks in the web[…]

 99. jesus ring

  […]just beneath, are numerous entirely not associated internet sites to ours, having said that, they’re certainly worth going over[…]

 100. rottweiler

  […]one of our guests not long ago recommended the following website[…]

 101. youtube mp3 cpm

  […]the time to read or stop by the content material or web-sites we have linked to below the[…]

 102. affordable task management

  […]the time to study or pay a visit to the subject material or web sites we have linked to below the[…]

 103. Dance Classes

  […]here are some links to web sites that we link to due to the fact we feel they’re worth visiting[…]

 104. Doe het zelf ideeën

  […]always a big fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a good deal of link really like from[…]

 105. free poses

  […]please check out the web-sites we stick to, which includes this one particular, because it represents our picks in the web[…]

 106. celine says:

  celine

  […]Here is a superb Blog You might Uncover Intriguing that we Encourage You[…]

 107. custom printed patches

  […]The details talked about within the write-up are some of the most beneficial accessible […]

 108. website designing company in gurgaon

  […]one of our guests lately advised the following website[…]

 109. Phentermine For sale

  […]Here is a great Weblog You might Locate Intriguing that we Encourage You[…]

 110. Free Shipping

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 111. vr games says:

  vr games

  […]we like to honor many other world wide web web-sites around the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 112. la statua di apollo il mondo antico come paradiso perduto

  […]Here is a superb Weblog You might Obtain Intriguing that we Encourage You[…]

 113. beauty courses mumbai

  […]below you’ll obtain the link to some internet sites that we consider it is best to visit[…]

 114. hair styling courses

  […]Here is a good Weblog You might Come across Interesting that we Encourage You[…]

 115. nail art academy

  […]very few sites that happen to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 116. Samsung Mobile Phones Prices in Sri Lanka

  […]that would be the finish of this article. Right here you’ll discover some internet sites that we feel you will value, just click the links over[…]

 117. kakoj prazdnik 4 nojabrja 2015

  […]the time to read or go to the content or web pages we’ve linked to beneath the[…]

 118. pc games free download for windows 7

  […]Here is a great Weblog You may Locate Exciting that we Encourage You[…]

 119. free download for windows 8

  […]very couple of websites that come about to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 120. سكس says:

  سكس

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated information, nonetheless truly worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got a lot more problerms also […]

 121. shooting games free download for windows

  […]we prefer to honor a lot of other web sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 122. https://saham.news/berita/internasional

  […]usually posts some extremely interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 123. Raw Chef Certification Bali

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 124. free download for windows 7

  […]one of our visitors recently encouraged the following website[…]

 125. sunglasses

  […]please visit the websites we adhere to, such as this a single, as it represents our picks through the web[…]

 126. adam & eve 3 point prostate massager item #485r

  […]we like to honor many other online internet sites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 127. Valentino Garavani

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless seriously worth taking a search, whoa did one understand about Mid East has got additional problerms too […]

 128. Prada says:

  Prada

  […]just beneath, are numerous entirely not connected internet sites to ours, nevertheless, they’re certainly worth going over[…]

 129. Stella Mccartney

  […]the time to study or visit the content material or internet sites we’ve linked to below the[…]

 130. YSL says:

  YSL

  […]Here is a good Blog You might Find Intriguing that we Encourage You[…]

 131. xxx maduras

  […]we like to honor a lot of other world-wide-web internet sites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 132. free porn says:

  free porn

  […]always a major fan of linking to bloggers that I adore but don’t get quite a bit of link like from[…]

 133. apps download for windows 7

  […]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, nonetheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 134. Interracial Porn

  […]one of our visitors not long ago encouraged the following website[…]

 135. free porn says:

  free porn

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless genuinely worth taking a search, whoa did one master about Mid East has got a lot more problerms as well […]

 136. Dog Art says:

  Dog Art

  […]we came across a cool web page that you simply may love. Take a look if you want[…]

 137. PRD Sales says:

  PRD Sales

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 138. dagje uit says:

  dagje uit

  […]we came across a cool web site which you could get pleasure from. Take a appear in case you want[…]

 139. Fashion says:

  Fashion

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I adore but do not get a lot of link adore from[…]

 140. free full download for windows

  […]The data mentioned in the report are some of the ideal readily available […]

 141. downloader apk

  […]Every once in a even though we select blogs that we read. Listed beneath would be the most current web-sites that we decide on […]

 142. swan the mini vibrator

  […]usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 143. سكس عربي

  […]please visit the web-sites we comply with, which includes this one, because it represents our picks from the web[…]

 144. sla says:

  sla

  […]just beneath, are many absolutely not related web-sites to ours, even so, they’re certainly really worth going over[…]

 145. plastic surgery marketing strategies

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 146. viktor says:

  viktor

  […]Here is a superb Weblog You may Find Interesting that we Encourage You[…]

 147. perfect makeup tips

  […]here are some links to web sites that we link to since we believe they are worth visiting[…]

 148. official mcat practice test

  […]please go to the web-sites we stick to, which includes this one particular, because it represents our picks in the web[…]

 149. research jobs for foreign medical graduates

  […]The information and facts mentioned inside the write-up are some of the top available […]

 150. Sex Kit Box

  […]the time to read or go to the material or web sites we’ve linked to below the[…]

 151. Butt Plug says:

  Butt Plug

  […]Every as soon as in a although we decide on blogs that we study. Listed below would be the most recent internet sites that we pick out […]

 152. voyance sans attente

  […]here are some links to sites that we link to due to the fact we assume they are worth visiting[…]

 153. Bandar togel

  […]that would be the end of this article. Here you’ll discover some web-sites that we think you’ll value, just click the links over[…]

 154. Alexander McQueen

  […]the time to read or stop by the content or websites we’ve linked to below the[…]

 155. alaska air

  […]we came across a cool web page that you simply could possibly enjoy. Take a look in case you want[…]

 156. Balenciaga

  […]that may be the finish of this write-up. Here you will obtain some sites that we believe you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 157. Bottega Veneta

  […]here are some links to web sites that we link to because we consider they may be really worth visiting[…]

 158. Burberry says:

  Burberry

  […]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 159. Salvatore Ferragamo

  […]Here are a number of the sites we advise for our visitors[…]

 160. Tom Ford says:

  Tom Ford

  […]The information talked about inside the article are a few of the top accessible […]

 161. lesbiana says:

  lesbiana

  […]that could be the finish of this write-up. Right here you will obtain some internet sites that we believe you’ll value, just click the hyperlinks over[…]

 162. reversi says:

  reversi

  […]please take a look at the web pages we follow, such as this one, as it represents our picks from the web[…]

 163. pc app free download

  […]although sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they’re truly worth a go via, so have a look[…]

 164. xmobile pro

  […]check beneath, are some absolutely unrelated websites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 165. full apps download

  […]Here are several of the web pages we recommend for our visitors[…]

 166. free download for pc

  […]usually posts some quite exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 167. free sex porn

  […]check beneath, are some entirely unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 168. Adult SEO says:

  Adult SEO

  […]check below, are some absolutely unrelated sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 169. Fendi says:

  Fendi

  […]always a big fan of linking to bloggers that I like but do not get quite a bit of link really like from[…]

 170. Bvlgari says:

  Bvlgari

  […]check beneath, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 171. Chloe says:

  Chloe

  […]the time to read or pay a visit to the content or web-sites we have linked to beneath the[…]

 172. cialis 20 mg best price http://cialisonla.com/

  Wow tons of beneficial information!

 173. how to increase visits to your website

  […]check below, are some completely unrelated internet sites to ours, having said that, they are most trustworthy sources that we use[…]

 174. 123klussers.nl/klustips

  […]The information mentioned in the post are a number of the most beneficial readily available […]

 175. vibrator sex

  […]that may be the finish of this post. Right here you’ll find some internet sites that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 176. how to make a dildo

  […]here are some links to web-sites that we link to simply because we consider they’re really worth visiting[…]

 177. interracial porn online

  […]the time to read or take a look at the material or websites we have linked to below the[…]

 178. tiket pesawat

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 179. beginner sex toys

  […]Here is an excellent Blog You may Discover Interesting that we Encourage You[…]

 180. benwa ball

  […]below you will uncover the link to some web pages that we feel it is best to visit[…]

 181. tibullo e properzio

  […]the time to study or take a look at the content or web-sites we’ve linked to below the[…]

 182. http://www.hunnitbrand.com

  […]check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 183. فیلم سکسی

  […]just beneath, are numerous entirely not associated internet sites to ours, even so, they’re certainly really worth going over[…]

 184. farming simulator 2019 mods

  […]Here is a superb Blog You might Discover Exciting that we Encourage You[…]

 185. FS19 mods says:

  FS19 mods

  […]although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we feel they are really really worth a go via, so possess a look[…]

 186. porn podcast

  […]just beneath, are several completely not related sites to ours, even so, they’re surely really worth going over[…]

 187. Stepfamily Porn Online

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to due to the fact we feel they are worth visiting[…]

 188. Stepfamily Porn Online

  […]one of our guests just lately proposed the following website[…]

 189. houses for sale in norwalk ca

  […]Here is an excellent Blog You might Discover Exciting that we Encourage You[…]

 190. Dolce and Gabbana

  […]just beneath, are various totally not connected web-sites to ours, having said that, they are certainly worth going over[…]

 191. Givenchy says:

  Givenchy

  […]although websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they may be really really worth a go through, so have a look[…]

 192. Jimmy Choo

  […]we prefer to honor several other world wide web internet sites around the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages really worth checking out[…]

 193. adam and eve vibrator

  […]we prefer to honor quite a few other world-wide-web web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 194. Coupon website

  […]please stop by the web pages we follow, like this one particular, because it represents our picks through the web[…]

 195. houses for sale in nigeria

  […]we came across a cool web-site that you simply might take pleasure in. Take a search if you want[…]

 196. Parfum vergelijken

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 197. فیلم سکسی خارجی

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 198. confession

  […]Here is a superb Weblog You may Discover Exciting that we Encourage You[…]

 199. manual placa mãe msi n1996 pdf

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless really really worth taking a search, whoa did one find out about Mid East has got additional problerms as well […]

 200. youtube downloader online

  […]very couple of websites that take place to become detailed below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 201. سکس says:

  سکس

  […]the time to study or stop by the content material or sites we have linked to beneath the[…]

 202. ww88 says:

  ww88

  […]we came across a cool web page that you simply may get pleasure from. Take a look when you want[…]

 203. best sex toys

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless really worth taking a look, whoa did one study about Mid East has got much more problerms too […]

 204. Reflow Oven manufacturer

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nonetheless truly really worth taking a appear, whoa did 1 understand about Mid East has got much more problerms as well […]

 205. male masturbators

  […]the time to read or visit the material or web pages we have linked to below the[…]

 206. male masturbators

  […]one of our guests not too long ago recommended the following website[…]

 207. SMT reflow oven

  […]Here are a number of the websites we recommend for our visitors[…]

 208. USB Flash Drive

  […]we came across a cool web site that you may take pleasure in. Take a search when you want[…]

 209. pechenja says:

  pechenja

  […]The information mentioned within the write-up are several of the best accessible […]

 210. apps download for windows 8

  […]always a big fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get lots of link appreciate from[…]

 211. free apps download for windows 10

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I really like but don’t get a whole lot of link appreciate from[…]

 212. analyzers says:

  analyzers

  […]we prefer to honor many other world-wide-web sites around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 213. Best quality posters

  […]we like to honor numerous other world-wide-web websites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 214. free pc games download full version

  […]the time to study or stop by the content material or sites we have linked to below the[…]

 215. free windows app download

  […]Here are a number of the web sites we advocate for our visitors[…]

 216. Amazon accounts for sale

  […]The data talked about within the post are some of the very best accessible […]

 217. USB flash drive factory

  […]we came across a cool web page that you just may well enjoy. Take a search for those who want[…]

 218. China USB flash drive

  […]here are some hyperlinks to internet sites that we link to simply because we feel they may be really worth visiting[…]

 219. smt reflow oven

  […]here are some links to web-sites that we link to mainly because we feel they may be worth visiting[…]

 220. w88thai says:

  w88thai

  […]that could be the finish of this post. Right here you will find some websites that we assume you’ll enjoy, just click the links over[…]

 221. flyer printing

  […]Every the moment in a whilst we opt for blogs that we read. Listed beneath are the most recent internet sites that we choose […]

 222. Dave’s Original Mild Chili Recipe

  […]that will be the end of this report. Here you’ll uncover some sites that we assume you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 223. Moving company in Northeast DC

  […]that will be the end of this post. Right here you’ll obtain some websites that we assume you will appreciate, just click the links over[…]

 224. Army Recruitment

  […]the time to read or take a look at the material or sites we have linked to below the[…]

 225. Singapore Property for Rent

  […]below you’ll uncover the link to some sites that we assume you need to visit[…]

 226. best dumps seller

  […]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 227. lunnyj kalendar sadovoda na aprel 2017

  […]The info talked about within the article are several of the most beneficial available […]

 228. furniture installers

  […]please check out the websites we comply with, which includes this one, as it represents our picks from the web[…]

 229. sex toy kits

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are actually worth a go by way of, so have a look[…]

 230. poker online

  […]that will be the finish of this post. Right here you’ll come across some web-sites that we think you will value, just click the hyperlinks over[…]

 231. سباك صحي الكويت

  […]that will be the end of this report. Here you’ll locate some web pages that we consider you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 232. hottest women sex toys

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 233. adam and eve thruster

  […]Every after inside a whilst we select blogs that we read. Listed beneath would be the most current internet sites that we opt for […]

 234. double dong

  […]although websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we feel they may be really really worth a go through, so have a look[…]

 235. kegel wand massager

  […]we prefer to honor several other world wide web internet sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 236. betebet says:

  Trackback

  […]Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?[…]

 237. …Recommended websites

  […]Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?[…]

 238. TV wall installation in Maryland

  […]we came across a cool web page that you could possibly enjoy. Take a search in case you want[…]

 239. reclaimed wood information

  […]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 240. סיפורי סקס

  […]always a major fan of linking to bloggers that I adore but don’t get a great deal of link love from[…]

 241. trahnet voland gigporno.xxx trah_net_621 video seks

  […]here are some links to sites that we link to mainly because we feel they’re really worth visiting[…]

 242. Actueleaanbiedingen.nl

  […]Every after in a though we choose blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date websites that we opt for […]

 243. analnyj seks obsuzhdenie

  […]Here are a few of the web pages we advise for our visitors[…]

 244. canadian pharmacy uk delivery http://cialisonli.com/

  Appreciate it. Loads of tips!

 245. Brazzers Free

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I like but don’t get a great deal of link love from[…]

 246. T.V. Recycling

  […]we came across a cool web-site that you just might delight in. Take a look in the event you want[…]

 247. otvaracie hodiny

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 248. Time Management Games free download for pc

  […]please take a look at the web pages we adhere to, like this a single, as it represents our picks in the web[…]

 249. free download for windows

  […]that may be the finish of this post. Here you’ll find some websites that we assume you’ll value, just click the links over[…]

 250. brand says:

  Väkivallattomuuden muotoja | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

  http://a-brandir.blogspot.com

 251. Kneipp Bad vergelijken

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 252. vibrators says:

  vibrators

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless really worth taking a appear, whoa did one particular discover about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 253. wand massager

  […]Every when inside a even though we pick blogs that we study. Listed beneath would be the newest sites that we pick […]

 254. Website Design

  […]just beneath, are numerous totally not associated sites to ours, however, they are certainly worth going over[…]

 255. Dallas Office Furniture

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are in fact really worth a go through, so possess a look[…]

 256. digital marketing agency

  […]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 257. fashion says:

  fashion

  […]Every when inside a even though we choose blogs that we study. Listed below are the newest sites that we pick out […]

 258. Used Cell Site Test Sets by Keysight Technologies (Agilent HP) at Used-Line

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless seriously really worth taking a look, whoa did 1 discover about Mid East has got far more problerms as well […]

 259. lego city 60165

  […]we came across a cool website that you might get pleasure from. Take a appear in the event you want[…]

 260. vader streams apk

  […]Every as soon as in a whilst we select blogs that we study. Listed below would be the most current sites that we select […]

 261. subtraction of exponents

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 262. voyance says:

  voyance

  […]just beneath, are various absolutely not related sites to ours, on the other hand, they may be surely worth going over[…]

 263. adam and eve vibrators

  […]Here is a great Blog You may Obtain Fascinating that we Encourage You[…]

 264. 11 inches whopper dong

  […]Here is a great Blog You may Discover Interesting that we Encourage You[…]

 265. Tubidy Mp3

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 266. Dr Garo Kassabian

  […]check beneath, are some completely unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 267. google seo

  […]we prefer to honor quite a few other web internet sites around the web, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 268. gucci says:

  gucci

  […]we came across a cool site that you simply may well appreciate. Take a appear for those who want[…]

 269. versace says:

  versace

  […]here are some links to web-sites that we link to for the reason that we feel they’re really worth visiting[…]

 270. Wonen says:

  Wonen

  […]The details talked about inside the write-up are a number of the top available […]

Comments are closed.