Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling

Vasemmistoliiton nouseva tähti Li Andersson.

Suomen kommunistisen puolueen konkari, eläkkeellä oleva työfysioterapeutti Kaija Kiessling haastaa edelleen vaaleissa loppumattomalla energiallaan oikeistoa. Toinen turkulainen, nopeasti Vasemmistoliiton seuratuimmaksi poliitikoksi noussut Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson jaksaa hänkin sitkeästi käydä porvarin kimppuun joka rintamalla. Mitä nämä nykyvasemmiston kovat naiset ajattelevat hyvinvointivaltiosta – vai voidaanko siitä puhuakaan enää?

”Köyhien määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 1995. Silloin laskettiin olevan 370 000 köyhää, nyt heitä on Tilastokeskuksen tietojen mukaan 700 000. Pelkästään eläkeläisistä alle EU:n köyhyysrajan on pitkälti yli 100 000 vanhusta, ja suunta pahenee jatkuvien eläkeleikkausten vuoksi”, Kaija Kiessling muistuttaa eikä ihmettele sitä, että leipäjonot kasvavat. Hänen mukaansa sosioekonominen asema vaikuttaa niin kansalaisten terveyteen kuin myös kuolleisuuteen.

Li Anderssonin mielestä kapitalistinen yhteiskuntajärjestelmä on todellisuutta myös Pohjoismaissa, mutta täällä on kuitenkin säilytetty myös hyvinvointivaltioon kuuluvia piirteitä ja rakenteita, kuten maksuton julkinen koulutus, laajat hyvinvointipalvelut ja suhteellisen kattava sosiaaliturva.

”Tässä mielessä Suomi on hyvinvointivaltio. Perusturvan taso on kuitenkin riittämätön kohtuullisen vähimmäiskulutuksen ylläpitämiseen, ja järjestelmän monimutkaisuuden takia liian moni jää ilman heille kuuluvaa taloudellista turvaa. Myös palveluiden riittämätön rahoitus on johtanut tilanteeseen, jossa erot eliniän odotteessa ovat merkittäviä köyhien ja rikkaiden välillä ja perheiden huono-osaisuus on periytyvää. Tässä mielessä Suomi ei ole enää hyvinvointivaltio.”

Kiesslingin mukaan taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta on pikaisesti korjattava. ”Kaikkein köyhimmässä asemassa oleville on taattava verottomana 1 200 euron perusturva, johon ovat oikeutettuja kaikki, joiden tulot jäävät alle tämän EU:n köyhyysrajan. Pienellä eläkkeellä, päivärahoilla, opintorahalla, nollatuntisopimuksilla elävät, pientää palkkaa saavat pätkätyöläiset – kaikille heille perusturva on myönnettävä yhdeltä luukulta.” Kyse on hänen mukaansa täsmätoimesta, ei kaikille maksettavasta tulosta. ”Perusturva on myös ratkaisuna kustannuksiltaan pienempi kuin kaikille osoitettava, huomattavasti pienempi perustulo.”

Andersson puolustaisi hyvinvointivaltiota tekemällä politiikkaa niin edustuksellisten rakenteiden sisällä kuin niiden ulkopuolella julkisten palveluiden riittävän rahoituksen turvaamiseksi sekä perusturvan tason korottamiseksi ja järjestelmän selkeyttämiseksi. ”Keskeistä on myös poliittisesti edistää esimerkiksi hyvinvointivaltion näkökulmasta keskeistä universalismin periaatetta, joka nojautuu ajatukseen kaikille yhteisistä palveluista ja etuuksista. Oikeisto ajaa niin palveluiden, sosiaaliturvan, kuin koulutuksenkin osalta eriytettyä mallia, jossa hyväosaisille luodaan erilaiset järjestelmät kuin vähätuloisille, joita ’kuitenkin on autettava myös’. Tällainen köyhäinapuun pohjautuva ajattelu on täysin ristiriidassa hyvinvointivaltion perusajatuksen kanssa”, Andersson painottaa.

Oikeiston puolelta kuullaan usein sanottavan, että Suomella ei olisi enää varaa hyvinvointivaltioon. Tämän Kiessling torppaa heti kättelyssä. ”Seuraavassa muutama asia, joilla se voidan turvata: säädetään pääomaverot eurooppalaiselle tasolle, palautetaan satojen miljoonien yhteisöverot valtiolle, palautetaan rikkaille taannoin suotu varallisuusvero. Tukitaan lainsäädännössä ne porsaanreiät, joilla kierretään veronmaksua laillisesti ja myös laittomasti. Ja myös varustelumenojen karsimisella.”

”Suomella on ilmeisesti varaa menettää 5–7 miljardia euroa vuodessa veronkierron seurauksena, Suomella on ilmeisesti ollut varaa alentaa yhteisöveroa melkein miljardin verran. Suomella on ilmeisesti ollut varaa keventää työnantajavelvoitteita yli neljän miljardin edestä viime vuosina ja Suomella on ilmeisesti ollut varaa harjoittaa leikkauspolitiikkaa joka kasvattaa työttömyyttä”, listaa Andersson ja vastaa: ”Kuten nämäkin esimerkit osoittavat, on kyse puhtaasti poliittisesta arvovalinnasta.”

Leikkaukset kohdistuvat naisiin

Siitä, miten julkisten palvelujen kilpailuttaminen ja yksityistäminen muuttavat hyvinvointivaltiota, Kaija Kiessling nostaa esiin harvoin esitetyn faktan.

”Aikanaan EU-säädöstöä kilpailutuksen osalta käännettäessä ja sovitettaessa maamme lainsäädäntöön ei julkisen sektorin osuutta olisi tarvinnut laittaa kilpailutettavien listalle, sillä ne olivat niin sanotussa B-liitteessä. Juristit huomauttivat siitä useita kertoja, mutta politikot halusivat sen mukaan. Taustalla oli taatusti tavoite avata väylä ulkoistukselle ja yksityistämiselle. Muualla EU-maissa näin ei tehty – vain Suomessa ja Ruotsissa – ja molemmista tiedetään, miten ylikansalliset pörssiyritykset käärivät voittoja taskuunsa ja vievät ne veroparatiiseihin.”

”Ulkoistaminen ja yksityistäminen vievät päätäntä- ja vaikutusvaltaa pois demokraattisesti valituilta päättäjiltä ja heikentävät siten kansanvaltaista järjestelmäämme”, muistuttaa Li Andersson. ”Sen lisäksi palveluiden ulkoistaminen yleensä nostaa hintoja pitkällä tähtäimellä, jonka lisäksi erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimivat suuryritykset harjoittavat aggressiivista verosuunnittelua, joka tehokkaasti pienentää valtion verotuottoja.”

Julkisen sektorin leikkaaminen vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon, koska sillä on paljon naisvaltaisia aloja. Mitä ehdokkaat miettivät tästä?

”’Julkinen sektori on naisen paras turva ja tuki’ oli viime vaaleissa oma tunnukseni. Hyvin hoidettu päivähoito ja vanhustenhuolto mahdollistavat naisten työssäolon. Leikkaamalla julkista sektoria häviää tuhansia ja taas tuhansia työpaikkoja pitkässä juoksussa. Naisten työttömyys vaikuttaa viime kädessä myös eläkekertymään, joten naisten eläkekään tuskin on enää jatkossa edes 80 prosenttia miesten eläke-eurosta”, Kiessling muistuttaa.

Anderssonin mukaan leikkauspolitiikka heikentää naisten asemaa. ”Neljä viidesosaa kuntien työntekijöistä on naisia, joista moni tekee fyysisesti ja psyykkisesti raskasta työtä suhteellisen pienellä palkalla. Kun kuntien rahoitusta vähennetään, johtaa tämä pyrkimykseen palveluiden tehostamiseen, joka käytännössä tarkoittaa henkilöstöresursseista säästämistä. Kun käsipareja on vähemmän, tämä lisää tietenkin töissä olevien kuormitusta ja kiirettä. Tämän lisäksi naiset ovat myös hyvinvointipalveluiden yksi iso käyttäjäryhmä, esimerkiksi päivähoitoon kohdistuvat säästöpaineet vaikuttavat siten myös naisiin käyttäjinä.”

Talouden kasvupakosta irtauduttava

Hyvinvointivaltio on syntynyt pitkälti vasemmiston, kansalaisliikkeiden ja ammattiyhdistysliikkeen kamppailun tuloksena. Tänä päivänä vasemmisto on heikko ja altavastaajan asemassa. Miten yhteiskunnallinen aloite voitaisiin saada takaisin vasemmistolle ja työväestölle?

Kaija Kiessling vastaa: ”Puolueilla pitää olla sellaiset periaatteelliset tavoitteet ja käytännön politiikka, jonka työväestö ja muu vähävarainen väestönosa voisi kokea oikeasti ja rehellisesti omakseen, ei vain ’vaalihöpinänä’. Jos puolue kilpailee porvarillisin tai mitäänsanomattomin tunnuksin porvarien kilpakentillä, jää aina toiseksi.” Siksi hänen mukaansa tarvitaankin muutama sellainen vahva kärkitavoite, joista löytyisi yhteinen nimittäjä puolueille demareista vasemmalle. ”Se olisi yksi mahdollisuus niin sanotuille työväenpuolueille löytää kannattajansa – vaikka puolueet silti niiden erilaisten tavoitteidensa ja tunnustensa osalta jatkaisivatkin kukin omilla tunnuksillaan.

”
Li Anderssonin mukaan yksi keskeinen tapa on haastaa oikeistoa talouspolitiikan isoista linjavalinnoista, kuten esimerkiksi leikkauspolitiikan jatkamisesta suhteessa elvyttävän talouspolitiikan tekoon. ”Vasemmiston ongelma on uskottavuuden puute talouspolitiikassa, jonka takia esitykset muun muassa perusturvan ja palveluiden parantamisesta nähdään mahdottomina käytännössä toteuttaa. Tämän lisäksi on panostettava entistä voimakkaammin ruohonjuuritason työhön, ihmisten rinnalla olemiseen arkipäiväisissä taisteluissa”, Andersson vaatii.

Miten sitten hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen voidaan sovittaa yhteen niukkenevien ja hinnaltaan kallistuvien luonnonvarojen kanssa?

”Jos verotuksen rooli pannaan kuntoon, ei tarvitse riistää luonnonvaroja, vaan ottaa pääomat käyttöön sieltä, mihin ne on kätketty. Niin kauan kuin yksityinen pääoma saa vallata maaperää, vesivarantoja, öljyä miten haluaa, ja usein edes veroja maksamatta maahan, mistä luonnonvarat riistetään, tie on huono”, Kiessling näkee. ”Samalla yhtiöt tuhoavat usein myös alkuperäiskansojen elinmahdollisuuksia, mikä vie näiden osalta hyvinvointia alas.”

”Kapitalistinen järjestelmä pohjautuu jatkuvaan talouskasvun pakkoon. Täten koko nykyinen yhteiskuntajärjestelmämme on ristiriidassa luonnonvarojen kestävän käytön kanssa. Nykyisessä tilanteessa, jossa ollaan lamassa, jonka seuraukset erityisesti pienituloiset tavalliset ihmiset saavat kantaa, on kuitenkin keskeistä saada uutta kasvua aikaiseksi, jotta lama ei pahene tästä”, Andersson huomauttaa. ”Investoinnit uuteen kasvuun olisi kuitenkin keskeistä kohdentaa ekologisesti kestäviin kohteisiin, kuten esimerkiksi raideliikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, cleantechiin ja rakennusten korjamiseen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on kasvupakosta irtaantuminen uudistuksilla, kuten työajan lyhentäminen ja perustulo. Kulutuksen sijaan tuottavuus on kohdennettava vapaa-ajan lisäämiseen”, Andersson visioi.

”Ei kai loputtomaan talouskasvuun voida tulevaisuutta rakentaa. Sen sijaan oleellista on kaiken vaurauden ja varallisuuden jakaminen toisin. Jos nyt yksi prosentti maailman väestöstä omistaa valtaosan varallisuudesta maapallolla, voitaisiin kasvun sijan nykyiset vauraudet jakaa niin, että hyvinvointi ulottuisi kaikille kansankerroksille kaikissa maanosissa. Myös Suomessa”, Kiessling miettii.

Luokkaerot alas

Kulttuuripalvelut ja -laitokset ovat osa hyvinvointivaltiota. Miten niitä tulisi kehittää?

”Kulttuurin tiedetään tutkitusti tuottavan ihmiselle hyvinvointia – olipa kyse kirjallisuudesta, kuvataiteesta, musiikista, teatterista tai mistä tahansa. Näin, olipa kyse aktiivisesta tekemisestä tai seuraamisesta”, Kaija Kiessling vastaa. Hänen mielestä varsinkin pienituloisille tulisi järjestää edullisia kulttuurirannekkeita tai -kortteja, jolloin myös vähävaraiset ihmiset voisivat päästä osallisiksi tarjonnasta.

Li Anderssoninkin mukaan kulttuuri ja taide ovat aivan oleellinen osa hyvinvointivaltiota. Hänen mukaansa taiteen rahoitusta on syytä parantaa nykyisestä, jos taiteilijoiden edellytyksiä tehdä taiteellista työtä halutaan parantaa. ”Taiteilijoiden toimeentulon takaamiseksi tarvitaan edelleen kattava apurahajärjestelmä, jonka lisäksi myös kulttuurilaitosten toimintaedellytyksistä on huolehdittava.”

Minkä sortin sosialisteiksi ehdokkaat itsensä määrittelevät? Andersson kertoo olevansa punavihreä sosialisti, Kiessling kommunisti.

”Sosialismia rakennettaessa tullaan vaiheeseen, jossa hyvinvointi ja toimeentulo on ihmisten kesken yhdenvertaista ja tasapuolista: kullekin tarpeidensa mukaan. Se on hyvinvointia, johon ei kapitalistisessa tuotantojärjestelmässä koskaan ylletä, koska siinä tuotantosuhteissa oleellista on työn ja pääoman välinen ristiriita”, Kiessling vastaa.
Andersson jatkaa: ”Hyvinvointivaltio on ollut yksi hyvä väline työn lisäarvon kohdentamiseksi työntekijöiden ja kansalaisten hyväksi kattavien yhteisten palveluiden ja riittävän palkkatason kautta. Hyvinvointivaltio on siten aikoinaan ollut hyödyllinen väline luokka-erojen vähentämiseen, joskin tämä kehityssuunta viimeisten vuosikymmenten aikana valitettavasti on ollut päinvastainen.”

© Teksti: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot

111 Comment

 1. ventolin canada

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 2. cialis usa

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 3. cipro generic

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 4. generic viagra 100mg

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 5. naltrexone canadian pharmacy

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 6. buy careprost online

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 7. non prescription viagra alternative

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 8. chloroquine

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 9. cialis vs viagra

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 10. hydroxychloroquine price in india

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 11. how to buy viagra from canada

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 12. cialis online no prescription

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 13. brand name viagra

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 14. careprost eyelash growth serum

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 15. how long does cialis last

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 16. order viagra online

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 17. viagra overnight delivery

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 18. buy chloroquine phosphate

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 19. Title says:

  Title

  […]the time to read or check out the content material or web sites we’ve linked to beneath the[…]

 20. Title

  […]below you will find the link to some internet sites that we believe you need to visit[…]

 21. Title

  […]Here are several of the internet sites we recommend for our visitors[…]

 22. BTN LCY says:

  Title

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to for the reason that we feel they are worth visiting[…]

 23. Title

  […]very handful of internet sites that take place to be detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 24. Title

  […]here are some links to websites that we link to simply because we believe they may be really worth visiting[…]

 25. Title

  […]Every the moment inside a while we opt for blogs that we read. Listed below are the most recent internet sites that we select […]

 26. Title

  […]we like to honor quite a few other online web-sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Underneath are some webpages worth checking out[…]

 27. Title

  […]Every as soon as inside a whilst we decide on blogs that we read. Listed below are the newest sites that we choose […]

 28. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless seriously worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got much more problerms also […]

 29. Title

  […]The information mentioned in the write-up are some of the ideal obtainable […]

 30. cialis tadalafil

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 31. droga5.net

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 32. Title

  […]The facts mentioned within the write-up are several of the top readily available […]

 33. Title

  […]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

 34. karlsruhe says:

  Title

  […]Every after in a although we select blogs that we study. Listed beneath are the most recent internet sites that we pick […]

 35. Title

  […]we came across a cool site which you may well appreciate. Take a appear when you want[…]

 36. Title

  […]very couple of websites that happen to become detailed below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 37. Title

  […]we prefer to honor a lot of other online web-sites around the web, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 38. Title

  […]one of our visitors not too long ago recommended the following website[…]

 39. Title

  […]very few internet websites that transpire to be in depth below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 40. Title

  […]here are some links to web-sites that we link to due to the fact we believe they may be really worth visiting[…]

 41. Title

  […]we came across a cool internet site which you may possibly take pleasure in. Take a search when you want[…]

 42. Title

  […]below you’ll locate the link to some sites that we feel you must visit[…]

 43. cbd oil says:

  Title

  […]just beneath, are various absolutely not connected web pages to ours, nonetheless, they’re surely really worth going over[…]

 44. Title

  […]Here is a superb Blog You might Find Fascinating that we Encourage You[…]

 45. Title

  […]please visit the web sites we comply with, like this 1, because it represents our picks through the web[…]

 46. Title

  […]very few web sites that come about to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 47. Title

  […]the time to read or pay a visit to the material or web pages we’ve linked to below the[…]

 48. Title

  […]usually posts some pretty exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 49. Title

  […]that would be the finish of this article. Right here you’ll discover some internet sites that we think you’ll enjoy, just click the links over[…]

 50. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless definitely really worth taking a look, whoa did one find out about Mid East has got extra problerms at the same time […]

 51. Title

  […]one of our guests not too long ago suggested the following website[…]

 52. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a search, whoa did 1 learn about Mid East has got far more problerms too […]

 53. Title

  […]Here is a good Blog You might Find Fascinating that we Encourage You[…]

 54. can you write my essay

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 55. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 56. cialis online

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 57. cialis without a doctor prescription

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 58. Title

  […]we like to honor numerous other world wide web websites on the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 59. cialis for daily use

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 60. cialis buy online

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 61. what does viagra do

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 62. i am a woman and i took viagra

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 63. Title

  […]Every once inside a while we decide on blogs that we study. Listed below are the latest websites that we opt for […]

 64. how much icariin equals viagra

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 65. Title

  […]that would be the finish of this post. Here you’ll come across some web pages that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 66. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 67. qq online says:

  Title

  […]that may be the finish of this post. Right here you’ll uncover some web sites that we consider you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 68. Title

  […]below you’ll obtain the link to some websites that we believe you must visit[…]

 69. Title

  […]one of our visitors not too long ago advised the following website[…]

 70. Title

  […]just beneath, are quite a few totally not connected web sites to ours, having said that, they are surely worth going over[…]

 71. Title

  […]we like to honor several other world-wide-web internet sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 72. online pharmacy no prescription

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 73. canadian drugs pharmacy

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 74. canada drugs

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 75. Title

  […]The data mentioned inside the report are a few of the top accessible […]

 76. Zyrtec says:

  Zyrtec

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 77. best erectile dysfunction pills

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 78. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they’re truly worth a go by means of, so have a look[…]

 79. Bsd city says:

  Title

  […]the time to read or stop by the material or web pages we have linked to beneath the[…]

 80. viagra says:

  viagra

  Vasemmiston kovat naiset

, Andersson ja Kiessling | Juha Säijälä I Toimittaja I Journalist

 81. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get a good deal of link really like from[…]

 82. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be actually worth a go via, so have a look[…]

 83. Title

  […]Here are several of the internet sites we recommend for our visitors[…]

 84. Title

  […]we came across a cool internet site which you could appreciate. Take a look for those who want[…]

 85. Title

  […]that could be the end of this article. Right here you’ll come across some sites that we consider you will appreciate, just click the links over[…]

 86. Title

  […]that may be the finish of this write-up. Here you’ll uncover some web-sites that we believe you will enjoy, just click the links over[…]

 87. Title

  […]The details talked about inside the post are some of the top offered […]

 88. film izle says:

  Title

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to because we assume they are worth visiting[…]

 89. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless genuinely really worth taking a look, whoa did one particular study about Mid East has got more problerms too […]

 90. Title

  […]The info mentioned within the article are some of the most effective available […]

 91. Title

  […]The information mentioned within the post are some of the very best readily available […]

 92. Title

  […]usually posts some incredibly fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 93. Title

  […]just beneath, are a lot of absolutely not connected internet sites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[…]

 94. Title

  […]Every as soon as inside a while we pick out blogs that we study. Listed below are the latest web-sites that we pick […]

 95. Drucker says:

  Title

  […]Every as soon as inside a whilst we select blogs that we study. Listed below would be the latest websites that we decide on […]

 96. Aaron Lal says:

  Title

  […]usually posts some extremely exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 97. Aaron Lal says:

  Title

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to due to the fact we assume they’re really worth visiting[…]

 98. Title

  […]very handful of web-sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 99. Title

  […]that would be the finish of this report. Here you will locate some sites that we believe you will value, just click the hyperlinks over[…]

 100. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I really like but do not get lots of link really like from[…]

 101. Title

  […]that may be the end of this post. Right here you’ll obtain some websites that we assume you’ll appreciate, just click the links over[…]

 102. Title

  […]the time to read or visit the subject material or internet sites we’ve linked to below the[…]

 103. Title

  […]one of our guests just lately advised the following website[…]

 104. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated sites to ours, on the other hand, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 105. Title

  […]that could be the finish of this write-up. Right here you’ll obtain some web pages that we assume you will value, just click the links over[…]

 106. Title

  […]The information talked about inside the write-up are several of the very best out there […]

 107. Title

  […]Here are several of the web-sites we advise for our visitors[…]

 108. Title

  […]here are some links to web-sites that we link to due to the fact we believe they’re worth visiting[…]

 109. Title

  […]although sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we really feel they are actually really worth a go by means of, so have a look[…]

 110. content

  […]This is very interesting[…]

 111. Title

  […]below you will obtain the link to some sites that we believe you’ll want to visit[…]

Comments are closed.