Objektista osallisuuteen – vammaisten henkilöiden keskeneräistä yhdenvertaisuutta

Vammaisuuden käsite on muuttunut viime vuosikymmenten aikana huimasti. Myös paradigma on muuttunut – vammaisuutta on ryhdytty käsittelemään sosiaalisesta näkökulmasta.

Vammaisia henkilöitä ei enää nähdä vain pelkästään objektina, eivätkä he ole enää pelkästään hyväntekeväisyyden, lääkehoidon tai sosiaaliturvan kohteita vaan oikeuksien haltijoita, subjekteja, jotka voivat vaatia oikeuksiaan ja tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä vapaasti ja tietoon perustuvan suostumuksen nojalla, oman yhteiskuntansa aktiivisina jäseninä.

Samalla pyritään vammaisen henkilön täyteen osallistumiseen. Tasa-arvopolitiikan tavoitteena on yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen. Silti pakottavan lainsäädännön puute vaikeuttaa esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumista.

Asenneilmastossa on tapahtunut muutos: vammaisten ja vammattomien lasten ja nuorten kohtaamiset päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-aikana ovat muuttaneet asenteita positiivisemmaksi ja koulujen suvaitsevaisuuskasvatuksella on ollut vaikutusta myönteisemmän asenteen muodostumisessa vammaisia ihmisiä kohtaan. Vammaisia henkilöitä pidetään silti monesti yhä edelleen ”kohteina” ja ihmisinä, jotka viihtyvät pelkästään omissa ryhmissään. Vammaisista ihmisistä on stereotyyppinen ja homogeeninen kuva. Näin heitä ei heti nähdäkään yksilöinä tarpeineen, ominaisuuksineen, rooleineen ja elämäntilanteineen.

Suomi allekirjoitti YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista heti sen astuttua voimaan vuonna 2007. Tällä hetkellä sopimuksen on allekirjoittanut 144 jäsenvaltiota ja 85 valtiota on ratifioinut sen. Suomi ei ole niiden joukossa. Lainsäädäntö on vasta muuttumassa, valitettavan hitaasti.

”Tämä on sopimus, jota ei olisi pitänyt tarvita, koska vammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin kenellä muulla tahansa”, sopimuksen hyväksyneen YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja suurlähettiläs Don MacKay on kommentoinut sen merkitystä.

Todellisuus on silti jotain muuta. Vammaiset henkilöt niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin Euroopassa ja maailmassa kohtaavat jatkuvasti syrjintää ja epätasa-arvoista kohtelua elämän kaikilla alueilla.

”Vammaisyleissopimus täydentää jo voimassa olevia ihmisoikeussopimuksia, mutta sen saavuttaminen oli silti hiljainen vallankumous, jossa määritellään isoja asioita. Ne on saatu yllättävän vaivattomasti sopimukseen. Sillä vahvistetaan, että kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuuluvat kaikille vammaisille henkilöille ja heidän on voitava nauttia niistä”, painottaa Ann-Marie Lindqvist, yksi Suomen harvoista vammaistutkijoista.

Hän on tutkinut lisensiaattityössään kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta tutkimuksessa ja hoivajärjestelmän yhteydessä kansalaisuusnäkökulmasta tarkasteltuna (Delaktighet för personer med utvecklingsstörning i en forsknings-och omsorgskontext granskat ur ett medborgarperspektiv).

”Tutkimuksessani kehitysvammaiset henkilöt olivat kanssatutkijoita, jotka olivat mukana myös tulkinnoissa”, hän kertoo. Harvinainen tutkimusmenetelmä pysyy samana, kun Lindqvist tällä hetkellä syventää tutkimusaihettaan väitöskirjaksi. Siihen hän ottaa mukaan hoitohenkilökunnan sekä asiakkaan ja hoitajan välisen dialogin.

”Mitä tehdään arjessa? Miten syntyvät ratkaisut kehitysvammaisen henkilön asumisesta, rahan käytöstä, vapaa-ajasta, pukeutumisesta? Miten hänen toiveensa ja tarpeensa tuleva ymmärretyiksi – vai tulevatko ne? Kaikki tapahtuu jossain kontekstissa, joka vaikuttaa lopullisiin päätöksiin.”

”Osallistujat ovat parhaimpia esittelemään ongelmia ja kuvaamaan elämäntilanteitaan ja tutkija paras analysoimaan koottua aineistoa. Tutkimus tuleekin nähdä kuin yhteisenä seikkailuna tutkijan ja osallistujien välillä.”

Lindqvist on tehnyt pitkän työuran vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä. Perspektiivi tutkimukseen hänellä onkin sosiaalityöntekijän. Lisäksi hän pohtii, miten tutkimusta voidaan hyödyntää käytännön työssä sekä käytäntöä tutkimuksessa. Lindqvistiä kiinnostaa kuinka kehitysvammaisen henkilön osallisuutta voitaisiin yhä lisätä.

Medikalisoinnista ihmisoikeuksiin

Simo Vehmas on kuvannut vammaistutkimuksen historiaa teoksessaan Vammaisuus (2005). Euroopassa ja erityisesti Englannissa akateemisen yhteisön ulkopuolella toimineiden vammaisaktivistien kirjoituksilla on ollut merkittävä osuus vammaisuutta käsittelevien sosiaaliteoreettisten mallien kehittymisessä. Englantilaisen vammaisliikkeen peruspilariksi muodostunut ajatus ja lähestymistapa, joka erottelee fyysisen vamman ja vammaisuuden sosiaalisena tilanteena, on levinnyt laajasti myös muualle.

Sosiaalisen vammaistutkimuksen piirissä käydään edelleen keskustelua periaatteiden sisällöstä ja oikeellisuudesta. Tärkeä muutos oli siis tutkimuksellisen painopisteen siirtymisessä medikalisoinnista sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Myös eettiset kysymykset ovat tulleet yhä enenevässä määrin vammaistutkimuksen kentälle. Muun muassa sikiötutkimus ja -seulonta ovat innoittaneet eettispainotteisia tutkimuskysymyksiä.

Sosiaalinen vammaistutkimus on 1970- ja 1980-luvuilla lähinnä Yhdysvalloissa ja Englannissa syntynyt akateeminen oppiaine. Se on saanut alkunsa pitkälti vammaisten ihmisten poliittisesta aktivoitumisesta sekä kyllästymisestä perinteisiin tieteellisiin selitysmalleihin vammaisuuden luonteesta.

Sosiaalisen vammaistutkimuksen lähtökohtana on vammaisuuden ymmärtäminen sosiaalisena, poliittisena ja kulttuurisena ilmiönä. Vammaistutkimuksessa käytetyt metodit ja teoriat ovat pitkälti sosiologiasta johdettuja. Englannissa painotus on ollut marxistinen, kun taas Yhdysvalloissa vammaistutkimus on saanut vaikutteita pragmatismista, jossa tutkitaan ihmisten toiminnan ehtoja ja merkityksiä.

Myös sosiaalisen konstruktionismin periaatteet, poliittisuus sekä sitoutuminen vammaisten etujen ajamiseen ja heihin kohdistuvan syrjinnän poistamiseen ovat voimakkaasti esillä vammaistutkimuksessa. Nykyään on esillä vammaisuuden tarkastelutapana myös ihmisoikeusmalli. Päähuomio tulisi näkökulman mukaan kiinnittää vammaisten ihmisoikeuksiin ja näiden toteutumiseen ja toteuttamiseen. Myös YK:n yleissopimus perustaa tähän lähtökohtaan.

Ilka Haarni on tehnyt vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja elinoloja koskevan raportin vuonna 2006. Hän päätyi siihen, että kokonaiskuvan saaminen vammaisten henkilöiden asemasta, elinoloista ja hyvinvoinnista on hankalaa tiedon pirstaleisuuden, erilaisten tietolähteiden vertailuongelmien ja tiedon puuttumisen vuoksi.

Raportista käy ilmi, että tutkimustieto on pirstaleista ja kaikki tutkimus ei täytä tieteellisen tiedon kriteereitä, mikä osoittaa vammaistutkimuksen marginaalisuuden myös tutkimuksen kentässä. Vammaistutkimus on Haarnin mukaan vaarassa syrjäytyä erilaisten sosiaali- ja terveyspoliittisten selvitysten tekemiseksi ellei sen itsenäistä asemaa vahvisteta. Tietoa vammaisten palveluista on tarjolla enemmän kuin vammaisten henkilöiden elinoloista. Palvelujärjestelmän rinnalle tarvitaan kokonaisvaltaista ihmisoikeudellista ja yhteiskunnallista ajattelua. Hän katsoo monitieteisen vammaistutkimuksen tutkimusohjelman tarpeelliseksi, jotta vammaistutkimuksen asema vahvistuisi ja vammaisten olosuhteet saataisiin perusteellisesti tutkittua.

Tällä hetkellä vammaistutkimus on vähäisten ja satunnaisten projektirahoitusten sekä tutkijoiden harrastuneisuuden varassa. Tutkimukselta puuttuu institutionalisoitunut asema ja riittävä, pysyvä rahoitus. Vammaistutkimustyötä on Suomessakin tehty lisääntyvästi eri tieteen aloilla, vaikka omana oppiaineena vammaistutkimusta ei toistaiseksi Suomessa ole.

Osallisuus syntyy osallistumisen kautta

Ann-Marie Lindqvistin lisensiaattityön keskeisin johtopäätös oli positiivisen erityiskohtelun tarve.

”Jotta kehitysvammaiset henkilöt voivat osallistua, tarvitsemme erilaisia tukimuotoja ja tämä ei onnistu ilman positiivista erityiskohtelua”, hän näkee. Positiivisella erityiskohtelulla Lindqvist tarkoittaa muun muassa tilannetta, jossa ryhmää tuetaan erityisin toimenpitein tai -järjestelyin, jos hän on ilman niitä vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan.

”Osallistumista ei voi antaa, kuten ei valtaakaan, vaan se tapahtuu ainoastaan osallistumalla. Tämä vaatii henkilöltä itseltään toimintaa, jotta tämä on mahdollista ja sitä varten tarvitaan tukimuotoja ja positiivista erityiskohtelua.”

Lindqvist kysyykin, mitä kehitysvammaisen oikeuksille merkitsevät esimerkiksi tietoon perustuvat käytännöt. Onko selkokielisiä materiaaleja tarjolla? Saavatko kehitysvammaiset henkilöt tietoja oikeuksistaan ja velvoitteistaan esimerkiksi hoito- ja tukisuunnitelmia tehtäessä? Miten he ovat mukana tuossa prosessissa?

”Ennen kokousta asiakkaan pitäisikin tietää mistä on kyse, jotta hän voi vaikuttaa siihen. Tässä tulee esiin juuri ajatusmalli siitä, että vain osallistumisen kautta syntyy osallisuus”, Ann-Marie Lindqvist painottaa. Hän tuo tilanteen käytännön tasolle.

”Suunnittelukokoukseen osallistuu iso ryhmä: omaiset, työntekijät asuntolasta, sosiaalityöntekijät. Tällöin on tärkeää pohtia, miten asiakas voi olla mukana siinä niin ettei keskustelu mene yli ymmärryksen. Monet asiat käsitellään nopeasti ja siksi onkin tärkeää, että asiakas on mukana kun kokouksen asialista laaditaan.”

Kehitysvammaisella on usein niin puheentuottamisessa ja ymmärtämisessä kuin muussakin kommunikaatiossa vaikeuksia. Tämä tuleekin ottaa huomioon.

”Täytyy käyttää erilaisia kommunikaation tukikeinoja, kuten kuvia ja viittomia, jotta asiakas ymmärtää olevansa mukana ja käsittävänsä kyseessä olevan päätöksenteon omista asioita. Viime vuosina on tullut hyviä apuvälineitä, muiden muassa keskustelumatto, talking mats, jolla kuvien avulla voi keskustelua viedä eteenpäin, joiden avulla asiakas kertoo mieltymyksensä.”

Talking Mats -menetelmä on kehitetty tukemaan mielipiteiden ilmaisemista ja keskusteluun osallistumista silloin, kun henkilö hyötyy puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista. Menetelmässä havainnollistetaan käsiteltäviä asioita ja niiden merkityksiä kuvilla, mikä samalla jäsentää myös itse keskustelun kulkua. Lindqvistin mukaan keskustelumatto on alue, jota voisi kehittää yhä enemmän. Omassa ammatissaan hänellä on siitä pelkästään positiivisia kokemuksia. Tuki- ja palvelusuunnitelman laatimisen jälkeen Lindqvistin mukaan on oleellista saattaa sekin vaihtoehtoiseen muotoon eli kuviksi tai selkokieliseksi tekstiksi.

Yhteinen maailma kaikille

Julkisen sektorin kasvaessa kaikissa kehittyneissä teollisuusmaissa 1970-80 -luvuilla nousi esiin keskustelu asiakkaan osallisuudesta. Samanaikaisesti syntyi useita yhteiskunnallisia liikkeitä eri ryhmille: homoseksuaaleille ja värillisille, naisille, ja vammaisille. Suomessa vammaisten henkilöiden oikeuksien ajamiseen herättiin verrattain myöhään.

Kymmenen vuotta täyttävä Me Itse -yhdistys on kehitysvammaisten henkilöiden valtakunnallinen uraa uurtava järjestö. Sen keskeisimpinä tavoitteina on omien oikeuksien tunnistaminen, toiminta niiden puolesta, hyvä elämä muiden joukossa ja siirtyminen vajaavaltaisuudesta itsemääräämiseen.

Yhdistys painottaa sitä, että muut ihmiset ovat hoitaneet asioita liian kauan kehitysvammaisten henkilöiden puolesta: ”Meidän täytyy oppia itse hoitamaan asioitamme. Me tarvitsemme tukea, mutta emme holhousta. Haluamme vaikuttaa meitä koskeviin suunnitelmiin. Toiveisiimme ja tarpeisiimme tulisi suhtautua vakavasti. Haluamme esteettömän ja turvallisen ympäristön kaikille”.

Me Itse -johtoryhmän puheenjohtajana toimii Tommi Kivimäki, hyvinkääläinen 34- vuotias kansalaisaktiivi. Hän mukaansa yhdistyksen toiminnassa on tärkeintä se, että saa vaikuttaa ja tuoda esiin kehitysvammaisten hyvää ja tasapuolista elämää valtaväestöön nähden. YK:n vammaisyleissopimusta yhdistys ei ole Kivimäen mukaan käsitellyt vielä kovin hyvin.

”Yritämme kuitenkin vaikuttaa siihen, että Suomi sen mahdollisimman pian ratifioisi.”
Hän näkee sopimuksen tärkeällä tavalla yksityisyyttä, itsemääräämistä ja ihmisarvoa parantavana. ”Eli kehitysvammaisella on samat oikeudet kuin muillakin.”
Jokaiselle kehitysvammaiselle henkilölle tehtävä tuki- ja palvelusuunnitelma on hyvin keskeinen tekijä, joka määrittää hänen jokapäiväistä elämää. Millainen tapa tehdä palvelusuunnitelma on Kivimäestä hyvä ja asiakasystävällinen?
”Sellainen, jossa päämiestä kohdellaan ihmisenä, ja että hänen mielipiteillään on arvoa. Mutta tärkeimpänä on se, että hän saa itse kertoa mitä todella haluaa, eikä vain lähihenkilöt kerro tätä.”

Voimassa olevasta lainsäädännöstä huolimatta useista syrjinnänkielloista ei vielä turvaa riittävällä tavalla vammaisten ihmisten oikeuksia eikä takaa riittäviä ja toimivia keinoja syrjintä- ja oikeuksien loukkaamistapauksiin puuttumiseksi. Tämän vuoksi tarvitaan lainsäädännön uudistamista ja yhtenäistämistä sekä valvonnan kehittämistä. YK:n vammaisyleissopimuksessa on velvoite osallistaa ja ottaa mukaan vammaiset henkilöt ja heidän järjestönsä valvontaprosessissa täysimääräisesti. Sopimuksella vahvistetaan, että kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet kuuluvat kaikille vammaisille henkilöille ja heidän on voitava nauttia niistä.

Me Itse -yhdistys linjaa: ”Meillä on oikeus elämään, vapauteen, onnen tavoitteluun ja yhdenvertaiseen kohteluun muiden ihmisten joukossa. Keskeinen ihmisoikeus on tulla ymmärretyksi. Useat meistä tarvitsevat tukea tullakseen ymmärretyksi. Meidän täytyy saada myös tietoa ymmärrettävällä kielellä. Tuen saaminen ei voi perustua kuntien määrärahoihin vaan meidän tarpeisiimme.”

© Teksti: Juha Säijälä / Kulttuurivihkot

157 Comment

 1. Title

  […]we came across a cool web-site that you simply may possibly take pleasure in. Take a appear should you want[…]

 2. Title

  […]that will be the finish of this article. Right here you will discover some websites that we feel you’ll appreciate, just click the links over[…]

 3. Title

  […]the time to read or take a look at the content or web sites we have linked to below the[…]

 4. Title

  […]we prefer to honor many other web web pages around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 5. Title

  […]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 6. Title

  […]The facts talked about inside the post are some of the very best available […]

 7. Title

  […]here are some hyperlinks to websites that we link to simply because we feel they’re really worth visiting[…]

 8. Title

  […]check below, are some entirely unrelated web-sites to ours, on the other hand, they are most trustworthy sources that we use[…]

 9. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 10. Title

  […]just beneath, are several completely not connected sites to ours, nevertheless, they’re certainly really worth going over[…]

 11. Title

  […]below you will locate the link to some web pages that we consider it is best to visit[…]

 12. Title

  […]the time to study or check out the subject material or internet sites we’ve linked to below the[…]

 13. Title

  […]please check out the websites we adhere to, like this a single, because it represents our picks from the web[…]

 14. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 15. royal cbd says:

  Title

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they’re truly really worth a go through, so possess a look[…]

 16. Title

  […]usually posts some really exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 17. royal cbd says:

  Title

  […]we came across a cool web site which you could get pleasure from. Take a look should you want[…]

 18. Title

  […]Every once inside a even though we select blogs that we study. Listed below would be the newest internet sites that we opt for […]

 19. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated internet websites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 20. Title

  […]very handful of web-sites that transpire to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 21. Title

  […]although web sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they may be essentially really worth a go by, so have a look[…]

 22. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nevertheless definitely worth taking a look, whoa did 1 master about Mid East has got additional problerms at the same time […]

 23. Title

  […]Here are several of the web pages we suggest for our visitors[…]

 24. Title

  […]one of our guests a short while ago encouraged the following website[…]

 25. Beauty says:

  Title

  […]check beneath, are some entirely unrelated sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 26. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 27. Title

  […]that could be the finish of this write-up. Right here you’ll uncover some sites that we consider you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 28. Title

  […]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you are new to this site[…]

 29. Title

  […]The info mentioned within the article are some of the ideal available […]

 30. Title

  […]usually posts some pretty interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 31. xe88 says:

  Title

  […]Here are some of the web pages we suggest for our visitors[…]

 32. Title

  […]check beneath, are some absolutely unrelated web-sites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 33. polla says:

  Title

  […]here are some links to web pages that we link to because we consider they may be worth visiting[…]

 34. Title

  […]we prefer to honor quite a few other online sites around the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 35. Title

  […]we prefer to honor a lot of other web internet sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 36. cbd oil says:

  Title

  […]although web sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re actually really worth a go as a result of, so possess a look[…]

 37. Title

  […]we came across a cool website that you just could possibly delight in. Take a appear in the event you want[…]

 38. Title

  […]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 39. Title

  […]the time to read or take a look at the material or web pages we have linked to below the[…]

 40. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless really worth taking a look, whoa did a single study about Mid East has got additional problerms at the same time […]

 41. Title

  […]the time to read or check out the subject material or sites we’ve linked to below the[…]

 42. Title

  […]we came across a cool web site which you may well delight in. Take a search in case you want[…]

 43. Title

  […]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 44. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nonetheless really really worth taking a appear, whoa did a single learn about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 45. Title

  […]very handful of sites that transpire to become in depth below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 46. Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a great deal of link love from[…]

 47. Title

  […]that would be the end of this write-up. Right here you will discover some websites that we feel you’ll appreciate, just click the links over[…]

 48. Title

  […]always a major fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link like from[…]

 49. Title

  […]we came across a cool website that you just could possibly get pleasure from. Take a appear should you want[…]

 50. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a look, whoa did one particular discover about Mid East has got more problerms too […]

 51. Title

  […]very couple of web-sites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 52. Title

  […]usually posts some extremely exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 53. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get quite a bit of link like from[…]

 54. Title

  […]here are some hyperlinks to websites that we link to simply because we think they may be worth visiting[…]

 55. Title

  […]usually posts some really exciting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 56. Title

  […]here are some links to sites that we link to since we assume they are worth visiting[…]

 57. Title

  […]we prefer to honor a lot of other world-wide-web web sites around the web, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 58. in Canada says:

  Title

  […]below you’ll discover the link to some web pages that we believe it is best to visit[…]

 59. Title

  […]very handful of web sites that happen to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly worth checking out[…]

 60. Rumah bsd says:

  Title

  […]The details talked about within the report are several of the most effective out there […]

 61. Title

  […]usually posts some extremely fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 62. Title

  […]just beneath, are numerous completely not related web pages to ours, nonetheless, they are surely worth going over[…]

 63. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 64. Title

  […]Here are a number of the web sites we advocate for our visitors[…]

 65. Title

  […]very couple of web sites that occur to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 66. Title

  […]very few web sites that take place to become in depth beneath, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

 67. Title

  […]The info talked about inside the report are several of the best readily available […]

 68. Title

  […]Every the moment inside a when we choose blogs that we read. Listed beneath are the most recent sites that we opt for […]

 69. film izle says:

  Title

  […]Here are a few of the web-sites we advise for our visitors[…]

 70. Title

  […]here are some links to sites that we link to due to the fact we consider they are worth visiting[…]

 71. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 72. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 73. Title

  […]Here is a great Weblog You may Locate Interesting that we Encourage You[…]

 74. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 75. Title

  […]below you will obtain the link to some web sites that we assume it is best to visit[…]

 76. casino says:

  Title

  […]one of our visitors not too long ago encouraged the following website[…]

 77. Title

  […]Every as soon as in a though we pick out blogs that we read. Listed beneath are the newest web sites that we pick […]

 78. Title

  […]we prefer to honor numerous other world-wide-web web-sites around the internet, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 79. Aaron Lal says:

  Title

  […]usually posts some quite interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]

 80. Aaron Lal says:

  Title

  […]Here is a great Weblog You may Obtain Interesting that we Encourage You[…]

 81. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 82. Title

  […]check beneath, are some completely unrelated websites to ours, even so, they are most trustworthy sources that we use[…]

 83. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine some unrelated data, nonetheless really really worth taking a look, whoa did one discover about Mid East has got extra problerms too […]

 84. Title

  […]although sites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they are really worth a go via, so possess a look[…]

 85. Title

  […]Every once in a while we pick out blogs that we read. Listed beneath would be the most recent web-sites that we select […]

 86. Title

  […]Here are some of the web-sites we recommend for our visitors[…]

 87. Title

  […]that may be the end of this article. Here you’ll come across some sites that we consider you will value, just click the hyperlinks over[…]

 88. Title

  […]check below, are some entirely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 89. Title

  […]here are some links to web sites that we link to since we feel they’re worth visiting[…]

 90. Title

  […]usually posts some quite intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 91. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 92. Title

  […]The facts mentioned within the article are a number of the most effective obtainable […]

 93. Title

  […]The information mentioned inside the post are a number of the best accessible […]

 94. content

  […]This is very interesting[…]

 95. Title

  […]very few web sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 96. Title

  […]the time to read or pay a visit to the content material or websites we have linked to beneath the[…]

 97. Title

  […]very few internet websites that take place to be detailed below, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 98. Title

  […]check beneath, are some completely unrelated web-sites to ours, however, they are most trustworthy sources that we use[…]

 99. Title

  […]here are some hyperlinks to internet sites that we link to for the reason that we think they are worth visiting[…]

 100. Title

  […]below you’ll obtain the link to some internet sites that we assume you need to visit[…]

 101. content

  […]This is very interesting[…]

 102. Title

  […]we came across a cool web site that you may delight in. Take a search when you want[…]

 103. Title

  […]The facts mentioned within the write-up are some of the most beneficial readily available […]

 104. Title

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I really like but do not get lots of link adore from[…]

 105. Title

  […]here are some hyperlinks to websites that we link to since we consider they are really worth visiting[…]

 106. 홀덤 says:

  Title

  […]Every as soon as in a whilst we opt for blogs that we study. Listed below would be the most up-to-date web pages that we opt for […]

 107. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a search, whoa did a single find out about Mid East has got additional problerms as well […]

 108. Title

  […]always a major fan of linking to bloggers that I really like but really don’t get a good deal of link enjoy from[…]

 109. patio says:

  Title

  […]below you will obtain the link to some web pages that we feel it is best to visit[…]

 110. Title

  […]below you will find the link to some websites that we believe it is best to visit[…]

 111. Title

  […]the time to study or go to the material or sites we’ve linked to below the[…]

 112. Title

  […]Here is an excellent Weblog You may Obtain Interesting that we Encourage You[…]

 113. Title

  […]one of our visitors not too long ago encouraged the following website[…]

 114. Title

  […]Here is a superb Weblog You may Come across Exciting that we Encourage You[…]

 115. Title

  […]we prefer to honor a lot of other web web-sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages really worth checking out[…]

 116. Title

  […]just beneath, are a lot of totally not associated web pages to ours, on the other hand, they are certainly worth going over[…]

 117. Title

  […]that may be the finish of this write-up. Here you will locate some web pages that we think you will enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 118. Title

  […]that will be the end of this report. Right here you will discover some internet sites that we think you’ll value, just click the links over[…]

 119. Title

  […]Here is a good Weblog You might Uncover Intriguing that we Encourage You[…]

 120. Title

  […]that could be the end of this article. Right here you’ll discover some websites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

 121. Title

  […]Here is an excellent Blog You may Come across Exciting that we Encourage You[…]

 122. Title

  […]here are some links to internet sites that we link to simply because we feel they’re really worth visiting[…]

 123. Title

  […]just beneath, are various totally not associated web-sites to ours, even so, they’re certainly really worth going over[…]

 124. Title

  […]although websites we backlink to beneath are considerably not related to ours, we really feel they’re truly worth a go through, so have a look[…]

 125. Title

  […]very few sites that transpire to become comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 126. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated information, nonetheless truly worth taking a search, whoa did 1 discover about Mid East has got more problerms also […]

 127. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I adore but don’t get a great deal of link adore from[…]

 128. Title

  […]Here is a great Weblog You may Uncover Intriguing that we Encourage You[…]

 129. Title

  […]just beneath, are numerous absolutely not connected web pages to ours, nonetheless, they’re surely worth going over[…]

 130. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I like but really don’t get a good deal of link appreciate from[…]

 131. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless actually really worth taking a look, whoa did a single study about Mid East has got far more problerms also […]

 132. Title

  […]please visit the internet sites we comply with, including this a single, because it represents our picks from the web[…]

 133. Title

  […]please stop by the web sites we adhere to, such as this one, because it represents our picks in the web[…]

 134. Title

  […]here are some links to sites that we link to since we think they’re worth visiting[…]

 135. Title

  […]that will be the finish of this article. Here you’ll come across some sites that we assume you’ll value, just click the links over[…]

 136. Title

  […]very couple of internet websites that come about to become detailed beneath, from our point of view are undoubtedly nicely really worth checking out[…]

 137. Title

  […]Every as soon as inside a while we opt for blogs that we read. Listed beneath would be the newest web pages that we select […]

 138. Title

  […]just beneath, are various entirely not connected sites to ours, nevertheless, they’re surely worth going over[…]

 139. Title

  […]we came across a cool web site that you just could delight in. Take a look in case you want[…]

 140. Title

  […]please stop by the internet sites we comply with, such as this one particular, as it represents our picks in the web[…]

 141. Title

  […]very couple of web sites that transpire to be detailed below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

 142. Title

  […]very few web-sites that take place to become detailed below, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 143. Title

  […]just beneath, are numerous entirely not connected web-sites to ours, having said that, they may be surely worth going over[…]

 144. Title

  […]please go to the web-sites we comply with, such as this 1, as it represents our picks through the web[…]

 145. Title

  […]Every when inside a whilst we decide on blogs that we read. Listed beneath would be the latest web sites that we select […]

 146. Title

  […]Here are some of the sites we recommend for our visitors[…]

 147. ZTE 5G says:

  Title

  […]that could be the end of this article. Here you’ll come across some internet sites that we consider you will enjoy, just click the links over[…]

 148. Jake says:

  Title

  […]the time to read or go to the content or websites we have linked to below the[…]

 149. Title

  […]here are some links to websites that we link to for the reason that we think they are really worth visiting[…]

 150. Title

  […]although internet websites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be essentially worth a go by way of, so have a look[…]

 151. Title

  […]we like to honor many other world-wide-web web sites on the internet, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages really worth checking out[…]

 152. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated information, nonetheless actually really worth taking a search, whoa did a single study about Mid East has got a lot more problerms too […]

 153. Title

  […]please pay a visit to the internet sites we adhere to, including this one, as it represents our picks through the web[…]

 154. Title

  […]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 155. Title

  […]below you’ll discover the link to some sites that we believe you’ll want to visit[…]

 156. Title

  […]Every once inside a although we pick blogs that we study. Listed below are the most recent web sites that we decide on […]

 157. Cip Sia says:

  Title

  […]one of our visitors not too long ago advised the following website[…]

Comments are closed.